Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Desenvolver sensibilidade respecto ao medio ambiente e compromiso cunha economía sustentable
  B2 Competencias ligadas á procura e organización de documentación e á presentación do seu traballo de maneira adecuada á audiencia
  B3 Exercitar habilidades de aprendizaxe autónoma que abran campos para a innovación
  B4 Autocontrol no sistema de traballo, a respecto de tempo e planificación
  B5 Fomentar a mobilidade e adaptabilidade a ámbitos e situacións diferentes
  B6 Capacidade de xerar reflexións propias sobre problemas de natureza económica e os seus efectos sociais e éticos
  B7 Fomentar o espírito investigador, desenvolvendo a capacidade para analizar problemas novos cos instrumentos adquiridos
Sinale C Código Habilidades
  C1 Comprender as ferramentas matemáticas básicas, necesarias para a formalización do comportamento económico
  C2 Comprender a linguaxe económica básica e o modo de pensar dos economistas
  C3 Coñecer o marco institucional da economía
  C4 Capacidade para situar a economía na súa evolución histórica
  C5 Comprender as bases de funcionamento da economía, tanto nos ámbitos máis amplos como nos máis próximos
  C6 Adquirir coñecementos de Análise económica
  C7 Comprender o entorno empresarial
  C8 Habilidades na procura, identificación e interpretación de fontes de información económica relevante e o seu contido
  C9 Identificar e anticipar problemas económicos relevantes nos ámbitos público e privado
  C10 Capacidade de formular modelos simples de relación das variables económicas, baseados na utilización de instrumentos técnicos
  C11 Capacidade de elaborar medidas de política económica para alcanzar uns obxectivos dados
  C12 Avaliar, utilizando técnicas empíricas, as consecuencias de distintas alternativas de acción e seleccionar as máis idóneas
  C13 Capacidade de elaborar informes de asesoramento económico
Sinale D Código Competencias
  D1 Respecto aos valores éticos e cívicos. Compromiso ético co traballo
  D2 Capacidade de traballar en equipo
  D3 Espírito emprendedor e capacidade de liderado, incluíndo empatía co resto de persoas
  D4 Responsabilidade e capacidade de asumir compromisos
  D5 Habilidades para argumentar de forma coherente e intelixible, tanto orais como escritas
  D6 Ler e comunicarse en inglés no ámbito profesional
  D7 Fomentar a actitude crítica e autocrítica
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000