Guia docente 2021_22
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Grao en Economía
 Materias
  Macroeconomía II
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
TODAS
* Metodoloxías docentes que se modifican
NINGUNHA
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
EMAIL, FORO PLATAFORMA DOCENTE, CAMPUS REMOTO
* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir
NINGUN
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
NINGUNHA
* Outras modificacións
NINGUNHA
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
SE MANTEN O SISTEMA E AS PONDERACIÓNS DA AVALIACIÓN

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000