Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Dirección de empresas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Estudo de casos Estudo, debate e participación na resolución de supostos, reais ou ficticios, de formulacións estratéxicas por parte de empresas e outras institucións. Realización e presentación de traballos propostos por o profesor. 40 B2
B4
C7
C8
C9
C12
D2
D5
D7
Exame de preguntas de desenvolvemento Probas individuais escritas de avaliación sobre os contidos teóricos
e prácticos da materia
60 B4
C7
C12
D5
D7
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado poderá elixir ser avaliado mediante o sistema de
avaliación continua (AC), ou alternativamente optar por unha proba de
Avaliación Global (AG). A avaliación por defecto é a AC. O alumnado poderá
elixir EG segundo o procedemento e o prazo establecido polo centro. A elección
de AG supón a renuncia ao dereito de seguir avaliándose mediante as actividades
de AC que resten e á cualificación obtida ata ese momento en calquera das
probas que xa se realizaron.

Avaliación Continua
AC. En caso de NON renunciar á avaliación continua:

a. A avaliación
continua é presencial
. Constará das seguintes partes:

• O 40% da nota será da parte
práctica (o 70% desta nota serán os exercicios nas sesións prácticas e 30%
restante un traballo en equipo). Para superar esta parte será necesario ter
realizadas e entregadas todalas prácticas, así como o traballo en equipo, na
forma e prazos establecidos. En caso de non superarse farase un exame práctico.

• O 60% restante será a nota de
teoría. Realizaranse dúas probas de avaliación continua (que supón cada unha o
30% da nota final), unha a metade de cuadrimestre e outra ao final, esta última
só se é posible por datas. Se non é así, realizarase na data da convocatoria
oficial establecida no calendario de exames, de forma que os/as estudantes que
superen a primeira proba só terán que examinarse na convocatoria oficial da
parte restante, os que non a superaron examinaranse de toda a materia no exame
da convocatoria oficial.

b. A nota de teoría será a media das dúas probas realizadas,
sempre que se obtivese unha nota mínima de 4 (sobre 10) en cada proba, en caso
contrario a nota será suspenso e as partes aprobadas gardaranse ata a
convocatoria extraordinaria.

A nota final da materia é a resultante da media ponderada da
nota practica e da teórica (requírese unha nota mínima de 4,5 sobre 10 en cada
parte). Quen non se presente ao exame teórico ou non alcance a nota mínima de
4,5 na devandita parte figurará coa nota de suspenso.

c. Requírese a asistencia activa ao 80% das clases
prácticas, pero é necesario entregar todas as prácticas segundo especifíquese
na plataforma Moovi.

d. Considerarase que o alumnado se ha presentado á
avaliación continua cando se presentou a algunha de próbalas/actividades de
avaliación desta modalidade.

e. As probas e partes prácticas aprobadas gardaranse ata a
segunda oportunidade (convocatoria extraordinaria).

 

Avaliación Global:
alumnos que renuncian a EC
, tanto
en primeira como segunda oportunidade

a.60% da nota será a nota do exame teórico (dividido en dúas
probas, polo tanto, cada unha é un 30% da nota final), como na avaliación continua, necesítase un mínimo de
4 (sobre10) en cada parte para hacer media.

O 40% restante da nota será a puntuación da parte práctica,
desagregada como segue: 20% nota do exame práctico, 5% entrega (na data do
exame) do traballo proposto, 15% entrega (na data do exame) das prácticas do
curso. Neste tipo de avaliación a parte práctica será individual.

b. É necesario ter polo menos un 4,5 en cada parte (teoría e
práctica) para calcular a media ponderada.

c. As probas e partes prácticas aprobadas gardaranse ata a segunda oportunidade (convocatoria extraordinaria).

 

Fin de Carrera, o
100% da nota será un exame (60% teoría e 40% práctica). Para calcular a media ponderada será preciso
ter polo menos un 4,5 en cada unha das partes.

Os estudantes que non participen na EC nin na EG, figurarán
nas actas como “non presentados”.

Recoméndase ao alumnado ter en conta o Título VII (Do uso de
medios ilícitos), do Regulamento sobre a
Avaliación, a cualificación e a calidade dá docencia e do proceso de
aprendizaxe do estudantado

(https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/normativa/documento/downloadbyhash/4904ced4d24eb81fe5715ddde2c48c59c0a7c4d624cd0e7491df7a753985ccfa
)

 As datas e horas das probas de AG (de primeira e segunda
oportunidade) son as especificadas no calendario de probas de avaliación
aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2023/24. En caso de conflito ou
disparidade entre as datas de exames, prevalecerán as publicadas na web da
facultade, http://fccee.uvigo.es/organizacion-docente.html.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000