Guia docente 2022_23
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Economía: Economía mundial
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Presentación oral dos Informes requiridos e traballo en grupo.

Cada un dos Informes consistirá nun texto escrito de extensión limitada e unha Base de Datos que recollerá os valores das variábeis, os cálculos dos indicadores seleccionados e a súa representación gráfica
25 CE4
CE5
CE8
CE13
CT5
CT7
Prácticas con apoio das TIC Presentación escrita de Informe en relación ao primeiro dos temas propostos que será avaliado segundo o seu contido e a Base de Datos que acompaña a cada Informe 10 CE3
CE4
CE5
CE8
CE13
CT5
Foros de discusión Defensa de unha posición específica en relación a tema proposto. Argumentación para fortalecer a posición. Preguntas para debilitar a posición contraria, a do outro grupo. 10 CT5
CT7
Aprendizaxe colaborativa Traballo colectivo para xerar unha posición común respecto a tema proposto. Intercambio de ideas. 10 CT5
Lección maxistral A participación nas sesións maxistrais será parte da avaliación final.

Esa participación instrumentarizarase mediante:
-Preguntas e comentarios orais durante a sesión
-Resumos críticos das lecturas obrigatorias e voluntarias
5 CE3
CE4
CE5
CT5
CT7
Exame de preguntas de desenvolvemento Realización de proba escrita. Conterá algunha ou varias das seguintes opcións :

- Enunciados que o alumno/a determinará se son verdadeiros ou falsos

-Enumeración de características, diferenzas e/ou similitudes de procesos económicos

- Interpretación económica de datos, gráficas ou textos.
40 CE3
CE4
CE5
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para superar a materia será necesario obter 5 ou máis puntos, como suma das puntuacións obtidas en cada unha das partes que configuran a avaliación. En calquera caso, esíxese unha puntuación mínima de 3 puntos (sobre 10) na proba denominada "Exame de preguntas de desenvolvemento" para superar a materia.

En segunda convocatoria o alumnado manterá a nota da avaliación continua (excepto o exame final, que deberá repetir na convocatoria extraordinaria). Así mesmo, terán a posibilidade de mellorar os resultados obtidos en algúns dos exercicios realizados nos Seminarios ou na Aula de Informática. 

Realizarase unha proba denominada  "Exame de preguntas de desenvolvemento".

Alternativamente ao sistema de avaliación continua, o estudantado poderá optar a ser avaliado cun exame final que suporá o 100% da cualificación.
Así mesmo, para a convocatoria de fin de carreira estudantado poderá optar a ser avaliado cun exame final que suporá o 100% da cualificación. 

Para optar á avaliación mediante exame final ao 100% da cualificación, o alumnado deberá comunicalo ao profesor mediante e-mail antes do primeiro venres  do segundo mes de docencia.

 As datas de exames deberán ser consultadas na páxina web da Facultade (http://fccee.uvigo.es)

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000