Educational guide 2021_22
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Economía: Principios de economía I
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
As clases presenciais, as tutorías e as probas de avaliación, no caso de que ocorran unha circunstancia excepcional que non permita a presencialidad, serán substituídas por clases e atención virtual utilizando todos os recursos dispoñibles para iso (MOOVI, CAMPUS REMOTO e correo electrónico)

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
O peso do as probas que conforman a nota final non se modificará si ocorren circunstancias excepcionais.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000