Guia docente 2023_24
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Contabilidade de custos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas Evidencias da aprendizaxe práctica a través da resolución das cuestións que se propoñen ao alumno durante o curso, para consolidar o seu proceso de aprendizaxe na materia. Estas probas son presenciais. 65 B1
B2
B3
B5
B6
B8
C1
C3
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución dunha proba escrita presencial, ao final do cuadrimestre, sobre a adquisición de competencias. Esíxese un nivel mínimo en teoría e en práctica da devandita proba para superar a convocatoria. Valorarase contido e forma da proba escrita. 35 B1
B2
B3
B5
B6
B8
C1
C3
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Esta guía é aplicable en docencia exclusivamente presencial. A nota da avaliación continua terá vixencia para as convocatorias que dá dereito a matrícula de cada curso académico. A nota final do curso (para primeira e segunda oportunidade) será a maior de: a) suma da
nota obtida nas probas de avaliación realizadas ao longo do cuadrimestre
(cunha ponderación do 65% sobre o total),e da nota obtida nunha última
proba que coincidirá coa data da avaliación global en primeira oportunidade (cunha
ponderación do 35% do total), exixirase nesta última proba unha nota mínima de 2,5 puntos, e b) nota obtida na proba da avaliación global. 

A concreción das actividades a realizar dependerá en gran medida do número de alumnos, a presencialidade total ou híbrida, os medios para traballar en grupo, etc.

Si no
proceso de corrección das distintas probas de evaluación, incluida a final, o
equipo docente o considerase necesario, poderase convocar ao alumnado afectado
a ler e aclarar os contidos da proba realizada.

As datas e horas das probas de AG (de primeira e segunda oportunidade) son as especificadas no
calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2023/24. En caso de
conflito ou disparidade entre as datas de exames, prevalecerán as publicadas na web da facultade,
http://fccee.uvigo.es/organizacion-docente.html.

Conductas inadecuadas o poco respetuosas para la convivencia en el aula afectarán a la valoración final, polo que recoméndase ao alumnado ter en conta o Título VII (Do uso de medios ilícitos), do Regulamento sobre a
Avaliación, a calificación e a calidade da docencia e do proceso de aprendizaxe do estudantado
(https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/normativa/documento/downloadbyhash/4904ced4d2
4eb81fe5715ddde2c48c59c0a7c4d624cd0e7491df7a753985ccfa )

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000