Guia docente 2021_22
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Economía: Microeconomía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Exame escrito (8 puntos). Realizarase en dúas partes: un exame parcial e unha proba final na data oficial establecida no calendario de exames.

O alumno/a que no parcial obteña polo menos 1,5 puntos sobre 4, poderá examinarse, na proba final, dos temas restantes do programa. Quen non supere este mínimo terá que examinarse de toda a materia na proba final.

O exame final constará de dúas partes: a primeira corresponderase cos temas do exame parcial, e a segunda cos restantes temas do programa. Cada parte valorarase sobre 4 puntos. É condición necesaria: 1) obter como mínimo 1,5 puntos en cada parte para facer a media aritmética simple das cualificacións alcanzadas en cada parte; 2) obter polo menos un 4 sobre 8 para aprobar o exame e poder sumar esta nota á avaliación continua.
80 CG1
CG2
CG5
CG6
CG8
CG10
CG13
CE2
CE16
CT1
Exame de preguntas obxectivas Realizaranse, polo menos, dúas probas escritas ao longo do cuadrimestre. Cada unha destas probas valorarase, como máximo, con 1 punto. 20 CG1
CG2
CG5
CG6
CG8
CG10
CG13
CE2
CE16
CT1
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000