Guia docente 2021_22
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Economía: Microeconomía
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen

LECCIÓN MAXISTRAL E RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR VÍA TELEMÁTICA (CAMPUS REMOTO, MOOVI) en lugar de presencialmente.

* Metodoloxías docentes que se modifican


* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (tutorías)
MOOVI, CAMPUS REMOTO, baixo a modalidade de cita previa, e CORREO ELECTRÓNICO

* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir

* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe

* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

* Novas probas
COMO ALTERNATIVA A AQUELES CONTROIS PROGRAMADOS QUE NON POIDAN REALIZARSE PRESENCIALMENTE, ESTES PODERÁN LEVARSE A CABO VIRTUALMENTE ou, de forma alternativa, poderán ser sustituidos ou complementados con ALGÚN TRABALLO ou EXERCICIO PRÁCTICO.

* Información adicional
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000