Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Análise e diagnóstico agroalimentario
   Plan de Continxencias
 
Descrición
Aínda que o contido da guía está inicialmente deseñado desde a perspectiva dun escenario de NORMALIDADE ADAPTADA (MODALIDADE PRESENCIAL), podería ser necesario, dependendo do que diten as autoridades e o Reitorado en canto ao aforo permitido nas aulas, recorrer ao uso das aulas INTEGRA para a docencia teórica (DOCENCIA MIXTA), mantendo en todo caso a planificación da docencia e as metodoloxías docentes e de avaliación (incluídos as súas respectivas porcentaxes) que figuran na guía.

ESCENARIO ALTERNATIVO

No caso de que a situación sanitaria provoque o peche temporal do Centro ou a corentena da clase pola aparición dun brote de COVID-19, impartiranse os contidos de forma NON PRESENCIAL. Para iso empregarase o Campus Remoto habilitado pola Universidade para este tipo de situacións e a plataforma de teledocencia Moovi.

No que respecta a a docencia de contidos teóricos afectada (leccións maxistrais e seminarios) respectaranse tanto a planificación como as metodoloxías recollidas na Guía Docente orixinal (modalidade presencial), tendo en conta que as aulas virtuais do Campus Remoto permiten non só impartir perfectamente as leccións maxistrais por parte do profesorado senón tamén realizar exposicións por parte do alumnado (casos prácticos de seminarios).

En canto á docencia práctica afectada tentarase suplir a presencialidad mediante a combinación das seguintes actividades/metodoloxías:

1) Sesións virtuais puntuais onde os profesores explicarán os fundamentos básicos das principais técnicas de análises e diagnóstico agroalimentario.

2) Visualización de vídeos subidos ou recomendados polo profesorado e consulta/procura de información de apoio relacionada con dicha técnicas e a interpretación dos seus resultados. Estas tarefas corresponderán a traballo persoal do alumno.

3) Formulación de cuestionarios/exercicios con situacións/problemas de tipo práctico que os alumnos deberán resolver en base aos coñecementos e competencias adquiridas previamente nas outras dúas actividades (pode ser necesario nalgún caso a lectura de material adicional). Esta última actividade, que supoñerá tamén traballo persoal do alumno, será usada como metodoloxía para avaliar a adquisición dos coñecementos e competencias relativos á docencia práctica por parte do estudante.

No caso de que as restricións prolónguense no tempo, fóra da avaliación relativa á docencia práctica, que será abordada, como se comentou no punto anterior, o resto de metodoloxías de avaliación (seminarios e proba final integradora con preguntas obxectivas e de desenvolvemento) serán idénticos aos reflectidos na Guía Docente orixinal (presencial), manténdose tamén os mesmos porcentaxes de peso para a cualificación final (cuestionarios/exercicios de prácticas, 40%; seminarios, 20%; proba final integradora composta dunha parte con preguntas obxectivas e de desenvolvemento; 26,8% e 13,2%, respectivamente). Tamén se respectarán o resto dos criterios que figuran no apartado de -Outros comentarios sobre a avaliación- da guía docente orixinal (modalidade presencial). Loxicamente, se a situación de excepcionalidade prolóngase ata o final do cuadrimestre e as resolucións reitorais así o esixen, a proba final integradora realizarase de forma virtual empregando os medios habilitados pola Universidade para tal fin.

Atención ao alumnado

Durante o tempo que dure a docencia non presencial as sesións de titoría realizaranse exclusivamente por medios telemáticos (correo electrónico, videoconferencia, foros de Moovi, etc) con cita previa.Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000