Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Redacción e execución de proxectos
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

DOCENCIA MIXTA:

As metodoloxías e sistemas de avaliación en modalidade mixta serán as mesmas que en modalidade presencial coa excepción de que o desenvolvemento levará a cabo compaxinando Campus Remoto e asistencia presencial nas aulas.

DOCENCIA NON PRESENCIAL:

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===

* Metodoloxías docentes que se manteñen

Manteranse as metodoloxías docentes mencionadas na guía con lixeiros cambios especificados a continuación.

* Metodoloxías docentes que se modifican

As Leccións Maxistrais desenvolveranse en modalidade non presencial en Campus Remoto. Terán presentacións explicativas dispoñibles en FaiTIC.

A realización de Prácticas Presenciais substitúese por actividades Prácticas Virtuais. Realizaranse sesións explicativas do traballo a desenvolver mediante Campus Remoto; proporcionaranse vídeos explicativos mediante FaiTIC.

Para o desenvolvemento da actividade de Seminarios desenvolveranse as clases mediante Campus Remoto. Terán presentacións explicativas dispoñibles en FaiTIC.


* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)

As sesións de titorización desenvolveranse mediante diversos métodos de comunicación cos alumnos baixo a modalidade de concertación de cita previa:
- Correo electrónico cos profesores implicados.
- Foros creados na plataforma FaiTIC para contidos de teoría, prácticas e seminarios.
- Comunicación mediante ferramentas de comunicación grupal virtual de ser o caso: aula campus remoto, Skype, ou meet.jit.si.

* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir

Os contidos desenvolveranse de forma íntegra de acordo á planificación docente.

* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe

Ver fontes de información de Guía


=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

* Probas xa realizadas

Proba Proxecto: [Peso anterior 70%] [Peso Proposto 70%]
Proba Exame de preguntas obxectivas: [Peso anterior 20%] [Peso Proposto 20%]
Proba Presentación: [Peso anterior 10%] [Peso Proposto 10%]

* Probas pendentes que se manteñen

Proba Proxecto: [Peso anterior 70%] [Peso Proposto 70%]
Proba Exame de preguntas obxectivas: [Peso anterior 20%] [Peso Proposto 20%]
Proba Presentación: [Peso anterior 10%] [Peso Proposto 10%]

* Probas que se modifican

[Proba Proxecto. Entrega manuscrito físico]=> [Proba Proxecto. Entrega mediante FaiTIC]
[Proba Exame de preguntas obxectivas. Presencial] => [Exame preguntas obxectivas mediante FaiTIC]
[Proba Presentación. Desenvolvemento nun congreso presencial]=> [Proba Presentación. Entrega mediante FaiTIC de presentacións gravadas]

* Información adicional

Convocatoria de xullo: non hai previstos cambios no tipo de avaliación para esta convocatoria. As probas realizaranse de xeito presencial en campus remoto, empregando as ferramentas proporcionadas pola UVIGO (Faitic, aulas virtuais, etc.).
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000