Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Redacción e execución de proxectos
   Competencias
Código Descrición
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado como non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Capacidade de organización e planificación no ámbito laboral e de traballo, nun ámbito multidisciplinar relacionado coa bioloxía e outros campos afíns.
CG2 Capacidade de lectura e análise de documentos científicos e de interpretar datos e informacións, extraendo o esencial do accesorio ou secundario, e de fundamentar debidamente as pertinentes conclusións.
CG6 Capacidade de aplicar os coñecementos de tipo biolóxico adquiridos na titulación nun ámbito profesional, expoñendo e argumentando as ideas de xeito claro, fundamentándoas na formación básica e especializada adquirida.
CG7 Saber recompilar información sobre temas de interese de ámbito biolóxico, analizala e emitir xuízos críticos e razoados sobre estes, incluíndo cando sexa precisa a reflexión sobre aspectos sociais e/ou éticos relacionados coa temática.
CG8 Capacidade para elaborar de forma autónoma un informe ou proxecto relacionado co ámbito biolóxico, proceder á súa presentación e saber defendelo nun contexto profesional no que se poñan de manifesto as competencias adquiridas na titulación.
CG9 Motivación para levar a cabo accións emprendedoras e innovadoras fundamentadas na formación adquirida nas materias do título, na aprendizaxe de temas actuais (investigación e desenvolvemento, medio, biomedicina, bioprodución, etc.) e no contacto co tecido empresarial a través das prácticas externas.
CG10 Desenvolver as capacidades analíticas e de abstracción, a intuición e o pensamento lóxico e rigoroso a través do estudo da bioloxía e as súas aplicacións.
CG11 Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas ou non) de xeito claro e preciso coñecementos, metodoloxías, ideas, problemas e solucións relacionadas con distintos ámbitos da bioloxía.
CG12 Capacidade para identificar as súas propias necesidades formativas no campo da bioloxía e en ámbitos laborais concretos, e de organizar a súa aprendizaxe cun alto grao de autonomía en calquera contexto.
CE25 Obter información, desenvolver experimentos e interpretar os resultados
CE26 Participar na dirección, redacción e execución de proxectos en bioloxía
CE27 Desenvolver e implantar sistemas de xestión e de control de calidade de procesos relacionados coa bioloxía
CE29 Asesorar e peritar sobre aspectos científico-técnicos, éticos, legais e socio-económicos relacionados coa bioloxía
CE31 Coñecer e manexar instrumentación científico-técnica
CE32 Capacidade para coñecer e manexar os conceptos e a terminoloxía propios ou específicos
CE33 Capacidade para comprender a proxección social da bioloxía
CT1 Desenvolver a capacidade de análise e síntese
CT2 Adquirir a capacidade de organizar e planificar as tarefas e o tempo
CT3 Desenvolver habilidades de comunicación oral e escrita
CT5 Empregar recursos informáticos relativos ao ámbito de estudo
CT6 Saber buscar e interpretar información procedente de fontes diversas
CT7 Resolver problemas e tomar decisións de forma efectiva
CT9 Traballar en colaboración ou formando equipos de carácter interdisciplinar
CT10 Desenvolver o razoamento crítico
CT11 Adquirir un compromiso ético coa sociedade e a profesión
CT14 Adquirir habilidades nas relacións interpersoais
CT15 Desarrollar a creatividade, a iniciativa e o espírito emprendedor
CT16 Asumir un compromiso coa calidade
CT17 Desenvolver a capacidade de autocrítica
CT18 Desenvolver a capacidade de negociación
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000