Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Microbioloxía II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral O exame final correspondente ás leccións maxistrais será un exame teórico que poderá ser de varias modalidades: tipo test, preguntas curtas, un examen de preguntas que presenten múltiples respostas, ou ben un examen que inclúa varias destas modalidades. Ademáis evaluaranse o dominio do vocabulario, capacidade de expresión e síntese.

Realizarase un primeiro exame parcial sobre aproximadamente a metade do contido do impartido nas leccións maxistrais. Os alumnos que obteñan neste exame unha cualificación superior a 4, poderán presentarse ao segundo exame parcial que terá lugar na mesma data e hora que o exame final. Poderán presentarse ao exame final aqueles alumnos con cualificación superior a 4 no primeiro parcial e que decidan non presentarse ao segundo parcial. Os exames parciais serán de calquera das modalidades indicadas anteriormente para o exame final. As cualificacións do primeiro e segundo parcial cualificaranse sobre 10 e a cualificación final será a media de ambos os parciais.
75 CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG5
CG7
CG10
CG11
CG12
CE1
CE2
CE3
CE4
CE6
CE11
CE12
CE13
CE14
CE17
CE19
CE21
CE22
CE23
CE24
CE28
CE30
CE32
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT6
CT8
CT12
CT13
CT15
CT16
CT17
Prácticas de laboratorio Realizarase un exame escrito sobre o fundamento e protocolos das prácticas realizadas. Para a cualificación global de prácticas teranse en conta as cualificacións obtidas no exame (80% da cualificación global de prácticas), informe de prácticas (15% da cualificación global de prácticas), así como a valoración das habilidades e destrezas adquiridas no laboratorio (5% da valoración global de prácticas). No exame e informe de prácticas avaliaranse o dominio do vocabulario, capacidade de expresión e síntese. A asistencia a todas as sesións de prácticas é obrigatoria para superar a materia e non poderá ser compensada na convocatoria de Xullo.
20 CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG4
CG5
CG7
CG10
CG11
CG12
CE1
CE3
CE4
CE6
CE11
CE14
CE21
CE22
CE25
CE28
CE31
CE32
CT1
CT2
CT3
CT7
CT9
CT10
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
Seminario Realizarase un exame teórico que poderá ser tipo test ou preguntas curtas sobre os contidos tratados no seminario de aprendizaxe colaborativo. Ademáis evaluaranse o dominio do vocabulario, capacidade de expresión e síntese.
Só en casos xustificados de ausencia a seminarios, poderá alternativamente realizarse un traballo relacionado co seu contido.
5 CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG5
CG7
CG10
CG11
CG12
CE1
CE23
CE28
CE32
CT1
CT2
CT3
CT9
CT10
CT12
CT13
CT14
CT17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os coñecementos, habilidades e
destrezas adquiridos nesta materia serán avaliados sobre un total de 10 puntos.
Para superar a materia deberá obterse un mínimo de 5 puntos na cualificación final. 

A cualificación final será o sumatorio das
distintas actividades que deberán estar superadas para poder facer a media. Os exames correspondentes ás leccións maxistráis serán realizados nas datas establecidas en Xunta de Facultade (http://bioloxia.uvigo.es/gl/docencia/exames). Deberá obterse un mínimo de 4,5 sobre 10 tanto no exame teórico global derivado das sesións maxistráis como na cualificación global das prácticas de laboratorio, en
caso contrario a cualificación final da materia será a media ata un máximo de
4,9. En caso de non presentarse aos exames parciais ou ao examen teórico global derivado das sesións maxistráis e/ou examen de prácticas de laboratorio a cualificación final será de non presentado.

 Os criterios de avaliación serán os mesmos tanto na convocatoria de Xuño como na de Xullo. As cualificación correspondentes aos seminario e prácticas que fosen superadas na convocatoria de Xuño manteranse na convocatoria de Xullo. Na convocatoria de Xullo poderán recuperarse únicamente os exames de teoría e/ou prácticas que non fosen superados na convocatoria de Xuño, non haberá recuperación de seminarios. 

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000