Guia docente 2017_18
Facultade de Bioloxía
Grao en Bioloxía
 Materias
  Fisioloxía animal I
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Exame final: Realizarase un exame final dos contidos explicados, que constará de preguntas tipo tests e algunha pregunta de resposta curta. O Exame final terá un valor do 65% da nota final.

Así mesmo ao longo do curso realízanse 3 probas tipo test dos diferentes capítulos que se vaian explicando. Estas probas servirán de control para avaliar o coñecemento teórico de loa alumnos ao longo do curso. Os controis terán un valor do 15 % da nota final.
80
CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG5
CG7
CG10
CG12
CE3
CE5
CE8
CE9
CE10
CE16
CE17
CE21
CE24
CE28
CE30
CE31
CE32
CE33
CT1
CT4
CT6
CT14
Prácticas de laboratorio A asistencia a prácticas é obrigatoria.
Puntuarase a memoria de prácticas
A ausencia inxustificada as prácticas penalizarase con 0,5 puntos en la nota final ata un máximo de 2.
5
CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG4
CG5
CG7
CG10
CG11
CG12
CE6
CE8
CE9
CE10
CE16
CE18
CE24
CE25
CE28
CE30
CE31
CE32
CE33
CT1
CT4
CT6
CT14
Seminario A asistencia aos seminarios é obrigatoria. Na cualificación considerarase a asistencia ás tutorías, a presentación e calidade del traballo e a realización das actividades del seminario incluída próbaa tipo test. A ausencia inxustificada penalizarase con 0,5 puntos na nota final hasta un máximo de 2. 15
CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG5
CG7
CG10
CG11
CG12
CE24
CE30
CE32
CE33
CT1
CT4
CT6
CT14
 
Outros comentarios e avaliación de Xullo

En calquera caso, para poder computar las notas das actividades con el exame final, a cualificación mínima deste deberá ser polo menos dun 4/10 (2,6/6,5). Para superar a materia deberá realizar obrigatoriamente todas las actividades propostas, en caso de en realizalo algunhas delas, a cualificación na mesma será 0 e como tal considerarase na nota final, ademais da penalización de 0,5 puntos por cada ausencia ás prácticas, tutorías en grupo ou seminarios o seminario.

Os compoñentes da cualificación final manterase na convocatoria de Xullo, e seguirase os mesmos criterios que na convocatoria de Xuño

As clases impartiranse en castelan


As datas dos exames finais son:
1ª Convocatoria. 13/01/2017

2ª Convocatoria: 12/07/2017

http://bioloxia.uvigo.es/es/docencia/grado-en-biologia/horarios

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000