Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Ecoloxía I
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
No caso dun escenario parcialmente presencial mantéñense todas as metodoloxías incorporando os dispositivos que a Facultade de Bioloxía facilite para que os alumnos non presentes físicamente teñan acceso síncrono ás explicacións do profesor.
No escenario non presencial mantéñense a "Lección maxistral", a "Resolución de problemas" e as "Prácticas con apoio das TIC".
A docencia desenvolverase a través do Campus Remoto, de forma síncrona e conservando os grupos establecidos para a docencia presencial. No caso de que un profesor considéreo oportuno (por ex. por problemas de conectividade), as clases poderán desenvolverse a partir de gravacions das mesmas en vídeo.

* Metodoloxías docentes que se modifican
No escenario non presencial, as "Prácticas de laboratorio" substituiranse por "Prácticas con apoio das TIC". Este cambio afecta a dous das tres prácticas da asignatura.
A primeira das prácticas afectadas, unha práctica enteramente de laboratorio, substituirase por unha grabación de vídeo na que se mostrará o protocolo de laboratorio. Ademais, facilitarase unha serie de datos ao alumno, similares aos que xerase no laboratorio, para que obteña os resultados buscados. Finalmente, realizarase un breve cuestionario sobre a práctica a fin de detectar e aclarar aqueles aspectos da mesma que puidesen non quedar claros.

A segunda das prácticas, consistente nunha mostraxe de campo inicial e unha análise posterior en ordenador dos datos obtidos a partir do mesmo, modificarase parcialmente, substituíndo a mostraxe de campo por unha simulación de ordenador que xere os datos necesarios. Para a súa análise posterior requirirase soamente asesorar aos alumnos na instalación do programa e das librerías necesarias (de R), todos gratuitos, empregados na práctica.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
1) O alumno deberá solicitar a titoría a través do correo electrónico.
2) O profesor correspondente indicará ao alumno, tamén a través do email, a data e hora da mesma, que se realizará por medio do seu despacho virtual en Campus Remoto (https://campusremotouvigo.gal/faculty/993), para o que en devandito correo facilitaralle a clave de acceso ao mesmo.
Nos casos que se considere oportuno poderanse realizar tamén titorías en grupo polos mesmos medios que as individuais.

* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir
non procede
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
ningunha
* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non se modifican os baremos nin as probas nas tres situacións, con excepción da forma de realizalas: en aula, na situación presencial, da mesma forma ou a través de cuestionarios informáticos, segundo as circunstancias, na situación mixta, ou a través de cuestionarios informáticos na non presencial.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000