Guia docente 2019_20
Facultade de Bioloxía
Grao en Bioloxía
 Materias
  Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Asistencia e exame escrito de contidos prácticos ao final de cada práctica. Valorarase especialmente a actitude e participación activa no traballo de laboratorio. 20
CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG4
CG5
CE1
CE2
CE11
CE31
Seminario Asistencia e resolución dun caso práctico. Valórase especialmente a actitude e participación activa nos debates. 10
CB1
CB2
CB3
CB4
CG7
CG10
CG11
CE31
CE32
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT14
CT17
Estudo de casos Actividades na Plataforma TEMA: resolución de exercicios teórico-prácticos relacionados con cada unha das unidades temáticas. Trátase de avaliar as competencias transversais adquiridas polo alumnado. Nelas recóllese o esforzo do alumno ao longo do curso. Cada unha das actividades valorarase nunha escala do 1 ao 10 que logo será ponderada para obter a puntuación final. 10
CB1
CB2
CB3
CB4
CG12
CE9
CE23
CE24
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT6
CT7
CT8
CT10
CT11
CT12
CT13
CT15
Resolución de problemas e/ou exercicios Exame escrito de aspectos teóricos da materia. Trátase de avaliar o grao de adquisición dos contidos da materia. 60
CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG5
CG11
CE2
CE9
CE10
CE12
CE32
CE33
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As probas escritas dos aspectos teóricos da materia faranse coincidentes coas datas das convocatorias oficiais (xuño e xullo) publicadas na páxina web da facultade: http://bioloxia.uvigo.es/gl/docencia/exames

As probas escritas dos aspectos prácticos da materia faranse ao final de cada unha das clases prácticas. As calificacións obtidas nas probas deavaliación continua (seminarios, prácticas e actividades da Plataforma TEMA) manteranse na segunda convocatoria e convocatoria extraordinaria do curso actual e, polo tanto, non se poden recuperar; doutra banda, o exame escrito (parte teórica) pode recuperarse nas convocatorias dispoñibles.

A nota final obterase como a suma das partes (despois de calcular asporcentaxes asignadas), sempre que se aprobe (mínimo 5.0) cada unha das partes incluídas na avaliación (teoría, prácticas, seminarios e actividades). Ademais, o profesor pode propoñer actividades adicionais para aumentar a nota media que se anunciarán ao longo do cuadrimestre e, polo tanto, é a obriga do alumno de estar informado ao longo do período.

Un estudante considérase "non presentado" (NP) se non atende a ningún dos exames escritos que se realizarán nas dúas chamadas oficiais (primeira e segunda chamada).

Os alumnos repetidores deberán volver a executar todas aquelas partes avaliables que se suspendan e consultar cos profesores da materia qué partes e en qué condicións se conservan as partes aprobadas nas convocatorias anteriores.

A copia ou o plaxio nas distintas actividades que compoñen a avaliación por parte do alumno pode implicar a non cualificación da actividade e/ou da materia na súa totalidade.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000