Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Botánica II: Arquegoniadas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio A asistencia á totalidade das prácticas, salvo falta debidamente xustificada, é preceptiva para superar a materia en calquera convocatoria. 0 CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG4
CE9
CE10
CE11
CE22
CE25
CE31
CE32
CT1
CT2
CT6
CT10
CT13
CT14
CT16
CT17
Prácticas de campo Para a avaliación do herbario virtual de polo menos 30 pliegos de árbores e arbustos autóctonos e ornamentais, terase en conta a orixinalidade das fotografías, a precisión da identificación e a idoneidade dos caracteres taxonómicos destacados no texto, a precisión dos datos de localización, así como a orde e coidado da súa presentación. Pódese facer individualmente ou por parellas.

15 CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG4
CG7
CG12
CE1
CE10
CE11
CE12
CE15
CE19
CE28
CE32
CE33
CT2
CT3
CT6
CT10
CT13
CT14
CT16
CT17
Seminario Será valorada a asistencia á totalidade das sesións de seminario (únicamente descontaranse as faltas debidamente xustificadas). O grao de atención e aproveitamento por parte do alumno será avaliado mediante un cuestionario. 15 CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG5
CG7
CG10
CE9
CE10
CE12
CE15
CE28
CT1
CT2
CT3
CT6
CT10
CT16
Práctica de laboratorio O examen práctico consistirá nunha proba de descrición e identificación dun exemplar utilizando as claves. É preceptivo superalo cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10 para superar a materia. 15 CB1
CB2
CG2
CG3
CG4
CG10
CG12
CE1
CE11
CE12
CE13
CE25
CE28
CE31
CT1
CT2
CT10
CT16
Autoavaliación O alumno disporá na páxina da materia na Plataforma TEMA de cuestionarios de autoavaliación para facilitar o estudo da teoría. O período de realización de cada grupo de cuestionarios estará fixado pola profesora encargada da docencia teórica, a fin de programar o estudo secuencial da materia. 0 CB1
CB2
CB3
CG2
CG3
CG5
CG10
CG12
CE2
CE10
CE32
CT1
CT2
CT10
CT17
Exame de preguntas obxectivas A parte teórica da materia avaliarase mediante tres exames parciais; a data de celebración das dúas primeiras probas está prrevista no calendario do curso e a terceira proba coincidirá co exame final da materia. En caso de que a cualificación nas probas parciais non sexa igual ou superior a 5 puntos sobre 10 terán a posibilidade de presentarse ao exame final da materia. Para superar a parte teórica da materia a nota media obtida nas probas parciais ou no exame final deberá ser igual ou superior a 4,5 puntos sobre 10. 55 CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG4
CG7
CG10
CG11
CE2
CE9
CE10
CE12
CE13
CE15
CE19
CE22
CE24
CE28
CE32
CT1
CT2
CT3
CT6
CT13
CT16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os horarios da materia figuran na páxina web da facultade:

§  GL: http://bioloxia.uvigo.es/gl/docencia/horarios

§  ES: http://bioloxia.uvigo.es/es/docencia/horarios

 As datas de exame establecidas no calendario oficial pódense consultar nas seguintes ligazóns:

§  GL: http://bioloxia.uvigo.es/gl/docencia/exames

§  ES: http://bioloxia.uvigo.es/es/docencia/examenes

A asistencia aos seminarios e clases prácticas de laboratorio é obrigatoria (salvo falta debidamente xustificada); os alumnos que non cumpran este requisito figurarán nas actas como "non presentado".

- Para superar a parte teórica da materia a nota media obtida nas probas parciais ou no exame final deberá ser igual ou superior a 4,5 puntos sobre 10. A cualificación mínima esixida nos dous primeiros exames parciais deberá ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10. Os alumnos que non acaden esta cualificación poderán presentarse ao exame final, que coincidirá coa terceira proba parcial da materia. A cualificación media das probas teóricas suporá o 55% da cualificación global.  As datas das probas parciais están sinaladas no horario do curso.

 - O exame práctico de laboratorio representa o 15 % da cualificación global da materia. Consistirá na descrición dun espécime, incluíndo a elaboración do diagrama e a fórmula floral, que deberá ser correctamente identificado con axuda de claves. Para superar a materia´é preceptivo obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10.

- Á elaboración do herbario virtual de xeito individual ou en por parellas, de alúmenos 30 pregos debidamente etiquetados e ordenados, lle corresponde o 15% da cualificación global. 

-Para avaliar o proveito dos seminarios (15% da cualificación global), os alumnos deberán realizar os exercicios que se lles formularán y entregalos antes de queremate o prazo establecido.

- A cualificación final é o resultado da suma das porcentaxes asignadas aos distintos apartados avaliados. Para poder superar a materia na primeira convocatoria é necesario obter nas probas teóricas (ou no exame teórico final) unha nota media igual ou superior a 4,5 puntos sobre 10, e no exame práctico unha cualificación mínima de 5 sobre 10 puntos. De non conseguir a puntuación mínima non se lle sumarán os outros apartados e a nota final que figurará nas actas será a cualificación máis baixa das obtidas nos apartados suspensos (exame teórico ou exame práctico). 

Dentro do mesmo ano académico conservarase as notas dos diferentes apartados ate a convocatoria de xullo (non se gardan as notas dos exames parciais). Na convocatoria de xullo é posible repetir o exame práctico. 

IMPORTANTE: por tratarse dunha materia dun plan de estudos en extinción, nas sucesivas convocatorias os estudantes poderán examinarse da parte teórica e/ou práctica se non as tiveran superadas e se conservarán as cualificacións outorgadas nos outros apartados da cualificación global cando cursou a materia.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000