Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Bioquímica II
   Plan de Continxencias
 
Descrición
MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
En previsión da posible alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a docencia da BQ II podería ser:
1. MIXTA
* Metodoloxías docentes que se manteñen
As clases maxistrais realizaríanse dende a aula da Facultade asignada e á hora prevista para o curso académico, os estudantes alternarán a súa presenza na aula. En canto aos seminarios e prácticas de laboratorio serían totalmente presenciais no horario e na aula ou laboratorio, respectivamente asignados.

* Metodoloxías docentes que se modifican

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Os alumnos serán atendidos individualmente no horario de titoría. A atención ao alumno sería de maneira telemática (correo electrónico, videoconferencia, foros FAITIC, etc.) baixo a modalidade de cita previo.

* Modificacións (se proceder) do contidos a impartir
O temario da materia de BQ II será a mesma que no caso da presencialidade total.

* Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe
O profesor sería o encargado de facilitar a bibliografía adicional a través de vídeos, artigos de investigación para o desenvolvemento dos seminarios e prácticas de laboratorio.
* Outras modificacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Proposta de peso 00%]
* Pendentes de probas que se manteñan
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Proposta de peso 00%]
As probas serán as mesmas e o peso de cada unha delas tamén será o mesmo. As probas realizaríanse en liña.
* Evidencia modificada
[Proba anterior] => [Nova proba]
* Novas probas
* Información adicional

2. NON PRESENCIAL

* Metodoloxías de ensino que se manteñen
As clases maxistrais e seminarios terían lugar a través do campus remoto nas súas respectivas aulas virtuais. Neste caso, as prácticas de laboratorio tamén se realizarían empregando o campus remoto na súa respectiva aula virtual, co acompañamento de vídeos para explicar a metodoloxía das técnicas enzimáticas que terían que explicarse no laboratorio; e unha explicación dos correspondentes cálculos matemáticos a realizar.

* Metodoloxías docentes que se modifican
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Os alumnos serán atendidos individualmente no horario de titoría. A atención ao alumno fariase de maneira telemática (correo electrónico, videoconferencia, foros FAITIC, etc.) baixo a modalidade de cita previo.
* Modificacións (se proceder) do contidos a impartir
O temario da materia de BQ II será omesma que no caso da presencialidade completa.
* Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe
O profesor sería o encargado de facilitar a bibliografía adicional a través de vídeos, artigos de investigación para o desenvolvemento dos seminarios e prácticas de laboratorio.
* Outras modificacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Proposta de peso 00%]
* Pendentes de probas que se manteñan
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Proposta de peso 00%]
As probas serán as mesmas e o peso de cada unha delas tamén será o mesmo. As probas realizaríanse en liña
* Evidencia modificada
[Proba anterior] => [Nova proba]
* Novas probas
* Información adicional
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000