Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Bioquímica II
   Competencias
Código Descrición
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado como non especializado.
CG2 Capacidade de lectura e análise de documentos científicos e de interpretar datos e informacións, extraendo o esencial do accesorio ou secundario, e de fundamentar debidamente as pertinentes conclusións.
CG3 Adquirir coñecementos xerais das materias básicas da bioloxía, tanto a nivel teórico como experimental, sen descartar unha maior especialización en materias que se orientan a un ámbito profesional concreto.
CG4 Capacidade para manexar ferramentas experimentais, incluíndo a instrumentación científica e informática, que apoien a busca de solucións a problemas relacionados co coñecemento básico da bioloxía e con aqueles propios dun contexto laboral.
CG5 Coñecer os niveis de organización dos seres vivos tanto dende un punto de vista estrutural (molecular, celular, orgánico) como funcional, observando as súas relacións co medio e con outros organismos, así como as súas manifestacións ante situacións de alteración ambiental.
CG7 Saber recompilar información sobre temas de interese de ámbito biolóxico, analizala e emitir xuízos críticos e razoados sobre estes, incluíndo cando sexa precisa a reflexión sobre aspectos sociais e/ou éticos relacionados coa temática.
CG10 Desenvolver as capacidades analíticas e de abstracción, a intuición e o pensamento lóxico e rigoroso a través do estudo da bioloxía e as súas aplicacións.
CG11 Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas ou non) de xeito claro e preciso coñecementos, metodoloxías, ideas, problemas e solucións relacionadas con distintos ámbitos da bioloxía.
CG12 Capacidade para identificar as súas propias necesidades formativas no campo da bioloxía e en ámbitos laborais concretos, e de organizar a súa aprendizaxe cun alto grao de autonomía en calquera contexto.
CE3 Identificar, analizar e caracterizar mostras de orixe biolóxica, incluídas as de orixe humana, e as súas posibles anomalías
CE6 Avaliar e interpretar actividades metabólicas
CE7 Manipular e analizar o material xenético e levar a cabo asesoramento xenético
CE8 Avaliar o funcionamento de sistemas fisiolóxicos interpretando parámetros vitais
CE9 Analizar e interpretar o comportamento dos seres vivos
CE20 Deseñar, aplicar e supervisar procesos biotecnolóxicos
CE21 Realizar e interpretar bioensaios e diagnósticos biolóxicos
CE22 Identificar, caracterizar e utilizar bioindicadores
CE23 Desenvolver, xerir e aplicar técnicas de control biolóxico
CE24 Deseñar modelos de procesos biolóxicos
CE25 Obter información, desenvolver experimentos e interpretar os resultados
CE28 Impartir docencia e divulgar coñecementos relacionados coa bioloxía
CE31 Coñecer e manexar instrumentación científico-técnica
CE32 Capacidade para coñecer e manexar os conceptos e a terminoloxía propios ou específicos
CE33 Capacidade para comprender a proxección social da bioloxía
CT1 Desenvolver a capacidade de análise e síntese
CT2 Adquirir a capacidade de organizar e planificar as tarefas e o tempo
CT3 Desenvolver habilidades de comunicación oral e escrita
CT4 Adquirir coñecementos de lingua extranxeira relativos ao ámbito de estudo
CT5 Empregar recursos informáticos relativos ao ámbito de estudo
CT6 Saber buscar e interpretar información procedente de fontes diversas
CT8 Desenvolver a capacidade de aprendizaxe autónoma
CT9 Traballar en colaboración ou formando equipos de carácter interdisciplinar
CT10 Desenvolver o razoamento crítico
CT14 Adquirir habilidades nas relacións interpersoais
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000