Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Microbioloxía I
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Cinco probas parciais ao longo do semestre, de peso equivalente (11%) e carácter voluntario e eliminatorio, de preguntas obxectivas e/ou de desenvolvemento. As probas suspensas ou non realizadas son recuperables no exame final. Os alumnos aprobados que queiran subir nota no exame final terán que renunciar previamente á obtida durante o semestre.
Data do exame final : consultar enlace http://bioloxia.uvigo.es/docencia/examenes
55 CB1
CB2
CB3
CG5
CG12
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE9
CE10
CE11
CE16
CE18
CE20
CE24
CE25
CE30
CE32
CE33
CT16
Prácticas de laboratorio Entrega de resumos diarios das prácticas realizadas (5%) e Proba individual de preguntas obxectivas, de desenvolvemento e resolución de exercicios (28%), a realizar o último día de prácticas. A proba suspensa, ou non realizada, será recuperable no exame final. Os alumnos aprobados que queiran asistir ao exame final para subir nota, terán que renunciar previamente á obtida durante o semestre. 33 CB2
CB3
CG3
CG4
CG5
CG12
CE1
CE4
CE5
CE11
CE25
CE31
CE32
CE33
CT1
CT9
CT10
CT14
CT16
CT17
CT18
Seminario Seminario I (6% da nota de Seminarios) : entrega dun traballo realizado en grupo.
Seminario II (6%) : proba individual escrita, con preguntas curtas de desenvolvemento.
Tanto o traballo como a proba realizaranse durante os seminarios. Ningunha das probas será recuperable no exame final.
12 CB3
CB4
CG2
CG7
CG10
CG11
CE9
CE10
CE32
CT1
CT3
CT5
CT6
CT8
CT10
CT14
CT17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
- Para superar a materia os alumnos-as deberán:

1) Asistir a Seminarios e a Prácticas de Laboratorio. Permítese unha única falta de asistencia, xustificada documentalmente.

2) Superar, cun mínimo de 5 puntos sobre 10, cada unha das seis probas parciais (cinco de Teoría y una de Prácticas) realizadas durante o semestre. De non ser así, poderán ser recuperadas no exame final (primeira e/ou segunda convocatoria) únicamente as probas parciais suspensas, conservando as notas das aprobadas durante o semestre. No caso de non acadar a nota mínima nalguhnas das probas parciais, a calificación nas Actas será sempre a nota media das suspensas.

- Calquera alumno-a ten dereito a examinarse da materia completa únicamente no exame final. Os alumnos que superen as seis probas parciais do semestre poden renunciar expresamente a calificación obtida, si desexan presentarse o exame final da materia completa para mellorar nota.

- Figurarán en Actas como "No Presentado" os alumnos-as que, tendo suspendido algunha das probas parciais do semestre, non se presenten o exame final (Enero e/ou Xullo) para a súa recuperación. Igualmente, serán cualificados con “No Presentado” os alumnos-as que, tendo renunciado as notas obtidas durante o semestre, non acudan ao exame final (Enero e/ou Xullo) para mellorar a cualificación.

- No caso de non superar a materia na segunda convocatoria (Xullo), o alumno-a terá que examinarse da parte suspensa (Prácticas ou Teoría COMPLETA) nas convocatorias oficiais de cursos seguintes.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000