Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Clases teóricas apoiadas en presentaciones de Power Point. 0
Prácticas de laboratorio Examen das prácticas de laboratorio. Avaliaranse de forma global depois das sesions practicas o no exame final, e sobre 2 puntos, mediante un exame escrito. 20 CB2
CB3
CG2
CG4
CG5
CG7
CG10
CE3
CE4
CE25
CE31
CE32
CT1
CT5
CT6
CT7
CT8
Seminario Valoración do traballo desenvolvido durante os seminarios 10 CB1
CB3
CB4
CG2
CG3
CG4
CG7
CG10
CG11
CG12
CE25
CE28
CE33
CT1
CT7
CT14
Exame de preguntas obxectivas Exame final das clases teóricas 70 CB2
CB3
CG2
CG3
CG5
CE2
CE4
CE21
CE25
CT1
CT5
CT6
CT7
CT8
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
 • A asistencia ás clases teóricas, prácticas e seminarios é obrigatoria salvo falta debidamente xustificada.
 • Para aprobar a materia hai que superar o 40% tanto da parte teórica como da práctica. Pola contra, a nota final será o resultado de multiplicar a nota total (teoría + prácticas + seminarios) por 0.5.
 • No caso de que a valoración final da materia non alcance o aprobado (5 puntos), pero supere algunha das partes (teoría, prácticas ou seminarios), manterase esa puntuación para a segunda oportunidade de exame (xullo).
 • Os alumnos repetidores doutros anos deberán realizar todas as actividades de aula e laboratorio (seminarios e prácticas), das que serán avaliados.
 • Teoría. O primeiro bloque temático (Bioloxía Celular) avaliarase sobre catro (4 puntos) nun exame parcial que se establecerá no calendario oficial. Este parcial será eliminatorio e os alumnos que non o superen NON poderán repetilo no exame final. Os alumnos que non se presenten a este parcial poderán examinarse de esta parte da asignatura no exame final na data fixada pola Facultade. O segundo bloque temático (Bioloxía do Desenvolvemento) avaliarase sobre tres (3 puntos) na data do exame final fixada pola Facultade. O peso máximo da parte teórica sobre a nota final será de 7 puntos (4+3).
 • Prácticas. As prácticas avaliaranse de forma global nun examen e sobre 2 puntos. Os alumnos poderán decidir presentarse ao exame de prácticas que se fará tras terminar a última práctica ou facer devandito exame no exame final.
 • Seminarios. Se evaluará a asistencia e o traballo realizado no aula. Con esta avaliación poderase conseguir un máximo de 1 punto da nota total.
 • Exame para subir nota. Os alumnos que superen o exame final, ben no primeiro cuatrimestre ou ben na convocatoria de xullo, e desexen mellorar a súa cualificación, poderán presentarse a un exame para subir nota que se realizará en data e hora a determinar polo profesor.
 • Non presentado. Considerarase cando non realice ningunha actividade que conleve avaliación.
 • Data do exame final. As datas dos exames poden consultarse na páxina web da Facultade: http://bioloxia.uvigo.es/gl/docencia/exames
 • Horarios da materia. Os horarios da asignatura poden consultarse na seguinte dirección: http://bioloxia.uvigo.es/gal/docencia/horarios

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000