Educational guide 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Máster Universitario en Teatro e Artes Escénicas
 Competences


Type CB Code Basic Competences
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Type CG Code General Competences
Type CE Code Specific Competences
  CE1 Capacidad para diseñar y/o desarrollar y/o evaluar proyectos y líneas de investigación
  CE2 Conocimiento del hecho escénico en una perspectiva histórica y sistémica y de las características que singularizan cada época, movimiento y estilo
  CE3 Comprensión de la dimensión educativa y sociocultural de las artes escénicas
  CE4 Capacidad para relacionar la creación dramática y escénica antigua, moderna y contemporánea con los aportes de otras disciplinas artísticas, con el pensamiento filosófico o con la teorías estéticas
  CE5 Conocimiento y capacidad para el análisis crítico de textos dramáticos y espectáculos en función de los diferentes paradigmas existentes en el ámbito de la crítica de las artes y la cultura
  CE6 Conocimiento de las líneas de investigación más importantes en el campo de las artes escénicas y la educación y la animación teatral, con el fin de capacitar al desarrollo de una línea de investigación propia
  CE7 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de las artes escénicas y de la creación dramática, considerando épocas, movimientos, tendencias, creadores y creaciones más importantes
  CE8 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de la educación teatral y de la pedagogía teatral
  CE9 Conocimiento de recursos, técnicas y procedimientos propios de los procesos de intervención en educación y animación teatral.
Type CT Code Transversal Competences
  CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones
  CT2 Capacidad para desarrollar una visión propia en el ámbito de los estudios dramáticos, escénicos y de pedagogía teatral
  CT3 Capacidad para programar, redactar y defender un discurso crítico y propio del ámbito de los estudios dramáticos, escénicos y de pedagogía teatral
  CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como marco social
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000