Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Máster Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe Específicas
  A1 Capacidade para utilizar unha terminoloxía lingüística rigorosa así como unha notación adecuada.
  A2 Coñecemento dos principais modelos de investigación lingüística.
  A3 Coñecemento dos principais recursos e ferramentas de investigación lingüística.
  A4 Capacidade de manexar conceptos, métodos e instrumentos propios da investigación en inglés para fins específicos, particularmente do inglés académico.
  A5 Capacidade de reflexionar sobre os factores que condicionan a aprendizaxe e a adquisición do inglés como lingua estranxeira.
  A6 Habilidades para o uso de ferramentas e recursos de investigación aplicados mediante a análise de variables macro e micro-sociolingüísticas.
  A7 Capacidade de usar dicionarios (en especial o Oxford English Dictionary), corpus informatizados e ferramentas de procura necesarias para a súa utilización efectiva
  A8 Coñecemento dos estudos de cognición e procesamento dentro da investigación na lingüística inglesa.
  A9 Capacidade para establecer contrastes entre os sistemas gramaticais do español/galego e do inglés, analizando as súas implicacións para outras disciplinas.
  A10 Coñecemento dos estudos de variación e cambio lingüístico no ámbito anglófono.
  A11 Capacidade de aplicar métodos de investigación cuantitativa e cualitativa, de executar varios procedementos de recolleita e análise de datos e de utilizar software específico para a investigación en lingüística inglesa.
  A12 Capacidade para analizar distintos tipos de discursos e xéneros discursivos orais e/ou escritos en lingua inglesa.
  A13 Coñecemento do papel do inglés nos distintos medios de comunicación.
  A14 Capacidade para comprender as implicacións comunicativas de diferentes tipos de discursos e xéneros discursivos orais e/ou escritos.
  A15 Coñecemento dos principios modelos de investigación literaria/cultural no ámbito anglófono.
  A16 Coñecemento dos principais recursos de investigación literario/cultural no ámbito anglófono.
  A17 Capacidade de utilizar as técnicas empregadas para a análise de textos artísticos e culturais no ámbito anglófono.
  A18 Capacidade de elaborar ensaios críticos sobre textos literarios e documentos culturais relacionados co ámbito anglófono.
  A19 Capacidade de traballar de forma autónoma con textos literarios de diferentes tradicións dentro do ámbito anglófono, aplicando diversas metodoloxías teóricas e críticas.
  A20 Habilidades para buscar cos diversos medios tecnolóxicos e de comunicación textos culturais de masas que empregan recursos literarios.
  A21 Capacidade para identificar e analizar as características máis relevantes da cultura e das institucións do ámbito anglófono a través de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes épocas históricas.
  A22 Capacidade para comprender diferentes achegas teóricas e críticas así como a súa aplicación á análise de textos literarios e culturais no ámbito anglófono.
  A23 Capacidade para afondar nos xéneros e autores en lingua inglesa.
  A24 Capacidade para afondar nas tendencias actuais nos estudos teóricos e críticos literarios e culturais, aplicados a autores, xéneros e períodos literarios en lingua inglesa.
  A25 Coñecemento de perspectivas transculturais en lingua inglesa.
  A26 Coñecemento das relacións entre as principais manifestacións artísticas e literarias no ámbito anglófono.
  A27 Coñecemento das entornas laborais e profisionais onde o inglés ocupa un lugar relevante como medio e vehículo de expresión.
Sinale B Código Resultados de Formación e Aprendizaxe Transversais
  B1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de problemas propios de devandita área de estudo
  B2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos Estudos Ingleses.
  B3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación no ámbito dos Estudos Ingleses.
  B4 Capacidade para elaborar adecuadamente e con certa orixinalidade composicións escritas ou argumentos motivados, redactar plans, artigos científicos e formular hipóteses razoables.
  B5 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral.
  B6 Habilidades para ser capaz de construír e utilizar ferramentas operativas que recollan información significativa e precisa para a mellora das aprendizaxes nos Estudos Ingleses.
  B7 Habilidade para traballar e continuar a aprendizaxe de forma autónoma e autodirixida.
  B8 Habilidades para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos Ingleses.
  B9 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas propias.
  B10 Apreciación da diversidade e multiculturalidade no contexto dos distintos ámbitos dos Estudos Ingleses.
  B11 Capacidade para traballar en equipo, cooperativo e compartido, fomentando a tolerancia e a aprendizaxe colaborativo.
  B12 Habilidades para fomentar e garantir o respeto aos Dereitos Humanos e aos principios de accesibilidad universal, igualdade, non discriminación e os valores democráticos e da cultura da paz.
  B13 Capacidade de fomentar os aspectos sicosociolóxicos e interpersoais relativos á igualdade de xéneros e culturas.
  B14 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso falado e escrito da lingua inglesa.
  B15 Desenvolvemento da capacidade comunicativa no ámbito académico.
  B16 Capacidade crítica e de síntese do estudante mediante a lectura e revisión de artigos especializados.
  B17 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos Ingleses.
  B18 Capacidade para obter información sobre a investigación máis recente que se está levando a cabo dentro do ámbito dos Estudos Ingleses, tanto en lingüística como en literatura e cultura.
  B19 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos Estudos Ingleses.
  B20 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000