Educational guide 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grado en Filología Aplicada Gallega y Española
 Competences


Type CB Code Basic Competences
  CB1
  CB2
  CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Type CG Code General Competences
  CG1
  CG2
  CG3 Capacidade no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos e literarios.
  CG4
  CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o título.
  CG6 Capacidade de apreciar outras culturas e competencia para sensibilizar á contorna propia na apreciación da diversidade intercultural.
  CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.
  CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico.
  CG9
  CG10
Type CE Code Specific Competences
  CE1 Capacidade para elaborar textos críticos, de erudición ou creativos en distintos formatos no ámbito literario empregando as ferramentas e conceptos dos estudos literarios.
  CE2 Capacidade para aplicar os métodos de crítica textual á edición dixital de textos literarios para a produción de textos críticos adecuados ao público ao que van dirixidos.
  CE3 Coñecemento da evolución das formas, medios e xéneros da creación literaria nas literaturas do grao.
  CE4
  CE5
  CE6 Saber crear, editar e expoñer textos orais ou escritos de distintos tipos e variedades que satisfagan as necesidades do público ao que están destinados e poder asesorar lingüisticamente na súa redacción a non especialistas.
  CE7 Capacidade para aplicar os recursos dixitais á produción, corrección, edición e análise dos discursos tanto escritos como orais.
  CE8 Coñecemento das bases teóricas, os conceptos e os métodos ( fonéticos, gramaticais, semánticos e pragmáticos) da análises lingüística aplicadas ás linguas do grao.
  CE9 Coñecemento da historia, a variación e a situación sociolingüística da lingua galega/española que conleve a comprensión e o respecto polas diferenzas lingüísticas e culturais das distintas comunidades de falantes.
  CE10
  CE11 Capacidade para avaliar e habilidade para empregar ferramentas e recursos dixitais e presenciais para a procura e xestión de información no ámbito das linguas ou as literaturas do grao.
  CE12 Coñecemento e comprensión da historia dos países das linguas do grao que axude a entender as diferenzas culturais e enmárqueas na súa devir histórico.
  CE13
  CE14 Capacidade para analizar, sintetizar e interpretar un texto en calquera formato con independencia da súa natureza lingüística ou literaria.
  CE15 Coñecer os fundamentos léxicos e gramaticais da lingua signada de Galicia, desenvolver a súa conciencia lingüística e a súa comprensión socio-cultural para aplicalos á comunicación entre as tres linguas de Galicia.
Type CT Code Transversal Competences
  CT1 Capacidade para comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedade máis xusta e igualitaria.
  CT2 Capacidade para comunicarse por oral e por escrito en lingua galega.
  CT3 Sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000