Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Historia interna da lingua galega
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Ó longo do cuadrimestre o docente especificará as actividades prácticas que serán avaliables (tamén algunha presentación). É preciso que se respecten os prazos de entrega.

Para o ESTUDANTADO SEMIPRESENCIAL esta epígrafe alcanza un 35% da cualificación final, por iso deberá levar a cabo algunha práctica avaliable a maiores ou realizar máis exhaustivamente algunha das que se propoñan (sempre seguindo as indicacións do docente).
30 CB1
CB2
CB5
CG1
CG7
CE2
CE5
CE12
CT1
CT2
CT3
CT6
CT8
Exame de preguntas de desenvolvemento O estudantado de avaliación continua (tanto presencial coma SEMIPRESENCIAL) realizará unha proba escrita -sempre presencial- na data oficial proposta no calendario da FFT (para calquera das dúas edicións das actas) sobre os contidos teórico-prácticos da materia que non fose superando ó longo dos exames/probas parciais previos (na mesma data para todo o estudantado de avaliación continua). 65 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG7
CG9
CE2
CE5
CE12
CT1
CT2
CT3
CT6
CT8
Observación sistemática Valorarase a asistencia regular cunha participación activa nas prácticas e mais nas aulas maxistrais.

Para o ESTUDANTADO SEMIPRESENCIAL este 5% da nota sumarase na metodoloxía "Resolución de problemas e/ou exercicios".
5 CG1
CE2
CT1
CT2
CT3
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
   Por defecto, enténdese que o estudantado opta por un sistema de avaliación
continua; se así non for, deberá comunicar nas dúas primeiras semanas do curso
a súa intención de se presentar á avaliación única permitida pola Universidade
de Vigo.

-Avaliación
continua
(para quen (a) asista regularmente ás aulas presenciais -in situ
ou a distancia- e (b) entregue as tarefas respectando os prazos e as
indicacións do profesor -(a) e (b) para o estudantado presencial e só (b) para o
SEMIPRESENCIAL-): para poder facer a media final ponderada, haberá que superar
exames escritos e prácticas (presentacións) avaliables. Todas as prácticas,
actividades e presentacións solicitados polo docente teñen que se entregar/realizar, para
poder ser avaliados, nos prazos marcados. Aquelas probas que non se superen na
primeira edición das actas (xaneiro) poderanse recuperar na segunda edición das
actas (xuño/xullo), co límite de entrega situado na data fixada pola FFT para o
exame. Se por causa xustificada algún/ha estudante non pode cumprir co requisito
(a), deberallo comunicar ó docente, que proporá outras actividades
compensatorias.

-Avaliación única (admitida pola Universidade de Vigo): poderase superar a materia, en calquera das dúas edicións de actas (xaneiro e xullo), a través dun exame final escrito de todos os contidos teórico-prácticos da materia [65%] (que se realizará nas datas fixadas pola FFT no seu calendario oficial) e mais dun traballo (seguindo as indicacións do docente) [35%]. Cómpre superar tanto o exame coma o traballo (en cada unha das convocatorias) para poder aprobar a materia. Aínda que se opte por un sistema de avaliación única aconséllase a asistencia ás aulas.

A copia ou o plaxio, total ou parcial, será avaliado cun cero na proba (práctica ou exame) en que se detecte. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o estudantado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

É responsabilidade do estudantado consultar os materiais dispoñibles na plataforma Moovi (novidades, documentos, cualificacións) e estar ó tanto dos avisos e das datas de realización das diferentes probas.

Todas as consultas realizadas por correo electrónico serán atendidas no horario de titorías.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000