Guia docente 2011_12
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación (Español-Inglés)
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Presentacións/exposicións Presentacións, redaccións, e exposicións orais e escritas relacionadas coas destrezas de expresión (speaking and writing) 20
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Probas prácticas de execución de tarefas, baseadas en materiais reais ou adaptados, relacionadas coas destrezas de comprensión (listening and reading) 20
Probas de resposta curta 1. Probas puntuais sobre a materia asignada, conceptos teóricos e a súa aplicación.
2. Resolución de exercicios prácticos de resposta curta (fill in the gaps, transformations, cloze, multiple choice, etc) relacionados coas destrezas lingüísticas (use of English)
20
Outras Exame final sobre todos os contidos lingüísticos e comunicativos da materia, e que presupón o 40% para aqueles alumnos que teñan dereito a avaliación contínua. 40
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Recomendese a avaliación continua, sendo o sistema máis axeitado para a aprendizaxe da materia.


O alumnado de avaliación continua ten que declararse por escrito como asistentes de avaliación continua na segunda o terceira clase teórica da asignatura.


Para poder superar ao sistema de avaliación continua o alumnado deberá asistir ao 80% das horas presenciais (tanto de horas teóricas como das prácticas). De no facelo perderá o dereito á avaliación continua e terá que presentarse á evaluación única na data de exame oficial de final de semestre.  La evaluación única computará como o 100% da nota final.


Ó alumnado de avaliación continua computáraselle un 60% da cualificación final co traballo e probas do curso e un 40% coa proba final na data oficial da primeira convocatoria.


Para aprobar a materia será preciso aprobar cada unha das catro destrezas comunicativas (reading, listening, speaking and writing) e da destreza lingüística (use of English). Na segunda convocatoria (xullo) o alumnado só terá que presentarse ás destrezas suspensas.


A posibilidade de faltar ao 20% xa contempla as faltas por emerxencias e por enfermidade, por tanto non se aceptará xustificación das faltas agás en casos moi limitados e excepcionais.


A avaliación continua do alumnado require que o alumnado demostre as súas capacidades con regularidade ó longo do
cuadrimestre. Por tanto, as probas e traballos de clase non son recuperables. As probas e os traballos feitos na clase
que os alumnos no entreguen por non asistir a clase contarán como un "0"
. As probas de tipo "resposto curta" serán controis puntuais que non se anuncian antes de relizalos. Anunciaranse na aula as datas nas que se realizarán os "traballos de aula" que son redaccións escritas ou presentacións orais, ademáis dos exames e as probas máis extensas de Reading e Listening.


Os alumnos que non superan a avaliación contínua ou que renuncien a ela deberán presentarse a unha proba única global sobre todolos contidos comunicativos e lingüísticos da materia en xullo (Segunda Convocatoria), que computará como o 100%.


-- Los alumnos que non escollen a avaliación continua terán una proba única que computará como o 100% da nota.  A primeria oportunidade é a proba da  Primeira Convocatoria e a segunda na Segunda Convocatoria (xullo).


--Para a segunda convocatoria (xullo) se conservará as calificacións das partes aprovadas na primeira convocatoria (sendo de avaliación continua o da proba única da primeira convocatoria).


O plaxio total ou parcial nos traballos entregados suporá o suspenso automático na materia.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000