Guia docente 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
   Competencias
Código Descrición
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CE1 Dominio de linguas estranxeiras
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
CE6 Utlización de ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación
CE7 Dominio de técnicas de tradución asistida/localización
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
CE9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
CE10 Capacidade de traballo en equipo
CE13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
CE15 Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección específicas dos textos traducidos
CE16 Capacidade de deseñar, organizar o traballo e xerir e coordinar proxectos
CE17 Capacidade de tomar decisións
CE22 Destrezas de tradución
CT4 Resolución de problemas
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
CT9 Razoamento crítico
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
CT14 Motivación pola calidade
CT16 Adaptación a novas situacións
CT18 Creatividade
CT19 Iniciativa e espírito emprendedor
CT20 Lideranza
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000