Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Avaliarase a resolución dos problemas e exercicios desenvoltos na aula ou en casa. 20
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE14
CT3
CT4
CT7
CT8
Presentacións/exposicións O alumnado fará unha exposición, ao ser posible en outubro ou novembro. 40
CB2
CB3
CB4
CE2
CE3
CT3
CT4
CT9
CT14
CT22
Traballo tutelado O alumnado presentará polo menos unha tradución comentada ao longo do curso. 40
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Avaliación continua:
Para unha axeitada avaliación cómpre unha asistencia asídua e participativa ás aulas. Levarase un control de asistencia
mediante folla de sinatura. Se algunha persoa non pode cumprir estas condicións, deberá comunicarllo á docente argumentadamente e reconsiderarase a posibilidade de avaliación continua.
Se por causa de forza maior (traballo, enfermidade...) a/o alumna/o non puidese seguir o sistema de avaliación continua a pesar de escoller esta opción, poderá acollerse á avaliación única.
A/o alumna/o que non supere a materia e teña que acudir á convocatoria de xullo deberá superar un exame con todos os
contidos da materia. Para os alumnos de avaliación contínua tense en conta o traballo feito en clase (resolución de exercicios ou presentacións ou traballos tutelados ou unha combinación deles).
A data do exame será a data establecida no calendario de exames que se aprobará en Xunta de FFT.
Ó longo de toda a avaliación penalizarase a copia e o plaxio.


Avaliación única:

O alumnado que non se acolla á modalidade de ensino presencial (avaliación continua) poderá presentarse ao exame oficial
da materia que terá lugar na data establecida no calendario de exames que se aprobará en Xunta de FFT.

O exame final será unha tradución de entre 250 e 300 palabras relativas ao total dos contidos abordados ó longo do cuatrimestre. A nota mínima que se require para superar esta proba é un 5 sobre 10.
A tradución efectuarase con todo tipo de obras de consulta e ordenador.

Convocatoria de xullo:

A/o alumna/o que non supere a materia e teña que acudir á convocatoria de xullo deberá superar un exame con todos os contidos da materia. 

Penalizarase a copia e o plaxio.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000