Guia docente 2021_22
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado As clases prácticas consisten en simulacros de congresos e reunións internacionais. Durante as sesións realízanse diversos exercicios de interpretación simultánea directa e inversa de diferente extensión, dirección, contidos, etc.

Se vigiilará e avaliará o traballo diario dos estudantes para controlar o seu rendemento durante os exercicios prácticos de IS en cabina e as actividades complementarias de análise crítica. DARANSE consellos prácticos e indicacións para mellorar o rendemento.

Os estudantes estarán suxeitos ao control permanente de todos os traballos realizados na día a día da aula, que serán avaliados como parte da súa avaliación continua.

Dita avaliación continua (cun valor do 30% sobre o total da avaliación final) realizarase de 3 formas:

(1) a través de escóitalas aleatorias que o profesor fará durante as sesións prácticas de clase.

(2) mediante a entrega de gravacións para a súa corrección polo profesor, que entregará un documento coa súa valoración e consellos sobre o traballo do alumnado

(3) mediante escóitaa dalgunha das súas gravacións durante o horario de tutorías no despacho do profesor.

Mentres que (1) é aleatorio e (2) opcional, (3) é obrigatorio: todos os estudantes están obrigados a pasar polo despacho do profesor cunha das súas gravacións para escoitar a súa valoración e consellos polo menos unha vez ao longo do curso, sendo recomendable, polo menos, unha visita máis.

Recoméndase a todos os estudantes que asistan a todas as sesións de clase.
30
Práctica de laboratorio Realización dunha proba de interpretación simultánea con dous partes, unha de inglés ao español (cun valor do 70% do total) e outra do español ao inglés (30%).

Para cualificar esta proba valorarase os seguintes elementos:

1. Técnica: capacidade de escoita activa e análise; toma de decisións respecto da información principal necesaria; estructuración, coherencia e uso de nexos; resolución de problemas. Produción: fluidez; seguridade; compás/ritmo, ausencia de ruídos. Valor 20% do total.


2. Expresión e lingua: calidade xeral da expresión, rexistro, colocacións e terminología.
Corrección lingüística e vocabulario. Valor 20%.

3. Contidos: corrección e exhaustividad na transmisión dos contidos. Valor 60%.

O valor da directa (IS B-A) será un 70% do total da nota, mentres que o exame de inversa (IS A-B) será o 30% restante.
70
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os exames terán lugar na data  establecida nos respectivos calendarios de exames (decembro e xullo) da FFT.

O exame constará da IS dun discurso en directa (inglés ao español) de entre 1.200 e 1.500 palabras e cunha duración de entre 15 e 30 minutos, máis unha proba de inversa (español ao inglés) dun discurso de entre 1.000 e 1.200 palabras (7-15 minutos).

O valor das probas será: 70% para a directa e 30% para a inversa. O tema de traballo será o mesmo para ambas probas. O valor de cada un dos apartados será como segue: (1)técnica = 20%, (2) expresión = 20%, (3) contido = 60%.

O alumnado que suspenda a materia nunha convocatoria deberá
examinarse da totalidade da materia nas seguintes convocatorias de exame.

Para o alumnado que se acolla ao sistema de avaliacón única así como para o que se someta á segunda convocatoria ou posteriores, as conidicións serán idénticas ás arriba indicadas, excepto porque non haberá valoración por evaluación continua.

Os exámeness se realizarán na mesma sesión para todo o estudantado

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000