Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución económica idioma 1: Francés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral A avaliación das sesións maxistrais permitirá coñecer a competencia adquirida polo alumnado sobre os conceptos teóricos da materia. Poderase avaliar ao alumnado mediante un exame oral ou escrito (alumnado non asistente) ou mediante elaboración de resumos ou crítica de artigos. 10 CB1
CB2
CE3
CE8
CE13
Resolución de problemas
Neste apartado avaliaranse os textos traducidos, pero tamén exercicios relacionados coa competencia lingüística e tradutora dos textos especializados do ámbito temático que nos ocupa. Poderán ser exercicios relacionados coa análise dos tipos de textos económico financeiros, dificultades de tradución dos devanditos textos, problemas máis frecuentes que presentan, problemas específicos de documentación e terminoloxía, crítica de traducións, etc.
Terase en conta a calidade
lingüística dos textos producidos polo alumnado e o respecto ás normas ortotipográficas de cada cultura.
Deberanse entregar na plataforma FAITIC e en versión papel todas as traducións debidamente revisadas con control de cambios e identificadas da seguinte forma:
APELIDO+NOME+TÍTULO *TXT1_V/TH
Á vez que se realizan exercicios de tradución e resolución de problemas puntuais, o alumnado elaborará 2 glosarios (directa e inversa)
que deberán estar en permanente construción desde a primeira ata a última sesión e avaliaranse dentro do apartado de presentacións e exposicións.
20 CB1
CB2
CB3
CE3
CE4
CE5
CE8
CE22
CT4
Presentacións/exposicións (*)O alumnado deberá presentar oralmente en francés, en grupo ou de forma individual, o traballo que se lle encargará a comezos do curso.
Entregará 2 corpus formados por textos traducidos e/ou textos orixinais
dos que se extraerán as unidades terminolóxicas para
elaborar 2 glosarios (directa e inversa) e que servirán de ferramenta
para a elaboración do devandito traballo.
25 CB1
CB3
CB4
CT22
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Neste apartado, o alumnado recibirá 1 texto para cada
combinación (directa 20% e inversa 20%) para ser
traducido, tentando simular situacións reais de traballo.
As probas realizaranse na aula e na data oficial publicada na web da *FFT (duración de 1 *h 50' cada unha) e fóra da aula un encargo de tradución que se lle entregará ao alumnado nas condicións fixadas polas profesoras e na mesma data da proba con tempo limitado na aula (data oficial publicada na web da *FFT). Terase en conta a calidade lingüística dos textos e o respecto ás normas *ortotipográficas de cada cultura.
40 CB1
CB2
CB3
CB4
CE5
CE8
CE26
Probas de resposta curta
PROBA ORAL con ficha ou preguntas para avaliar a lectura da obra obrigatoria.
5 CB1
CB2
CB3
CE26
CT6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

 AVALIACIÓN

Nas dúas primeiras semanas o alumnado deberá informar mediante documento escrito (por exemplo, na ficha) dirixido á docente se se acolle á avaliación continua ou non. Para acollerse á avaliación continua será preciso respectar os prazos de entrega dos exercicios e traducións solicitadas que se entregarán en papel e na plataforma *FAITIC. 

O alumnado que decida seguir a avaliación continua e obteña a cualificación de suspenso deberá presentarse á 2.ª edición de actas (xullo) nas condicións que se especifican a continuación:

1. Proba ORAL ou/e ESCRITA  sobre as lecturas e artigos do curso: 20% da nota. A DATA FIXARASE O DÍA DA PROBA CON TEMPO LIMITADO

2. Tradución nun tempo limitado (1 *h 50' *FRA-ESP): 20% da nota (con ferramentas). DATA OFICIAL PUBLICADA NA WEB DA *FFT.

3. Tradución nun tempo limitado (1 *h 50') ESP-*FRA: 20% da nota (se se trata dunha carta será sen ferramentas).DATA OFICIAL PUBLICADA NA WEB DA *FFT.

4. Encargo de tradución con comentario para cada parte (DIRECTA E INVERSA) que recibirá o día da proba na aula con tempo limitado (DATA OFICIAL PUBLICADA NA WEB DA *FFT)*l e que deberá entregar segundo as condicións especificadas no encargo nun prazo máximo de 5 días naturais: 40% da nota (20% DIRECTA+20%INVERSA). 

NOTAS:

Será preciso aprobar cada unha das partes e *subpartes (mínimo 5/10) para poder facer a media do conxunto.

O plaxio será motivo de suspenso

1ª EDICIÓN DE ACTAS (XUÑO) E 2ª EDICIÓN DE ACTAS (XULLO) PARA ALUMNADO NON ASISTENTE

O alumnado non asistente poderá presentarse á 1ª EDICIÓN DE ACTAS de maio ou/e á 2ª edición de actas de xullo (data publicada na páxina web da *FFT) nas condicións que se especifican a continuación:

1. Proba oral en francés sobre as lecturas e artigos do curso para comprobar a capacidade expresiva do alumnado non asistente e coñecementos teóricos: 20% da nota. A DATA FIXARASE O DÍA DA PROBA CON TEMPO LIMITADO

2. Tradución en tempo limitado (1*h 50' *FRA-ESP): 20% da nota (con ferramentas). DATA OFICIAL PUBLICADA NA WEB DA *FFT.

3. Tradución en tempo limitado (1*h 50' ESP-*FRA): 20% da nota (sen ferramentas se se trata de cartas). DATA OFICIAL PUBLICADA NA WEB DA *FFT.

4. Encargo de tradución (DIRECTA E INVERSA) con comentario  que recibirá o día da proba na aula (DATA OFICIAL PUBLICADA NA WEB DA *FFT) e que deberá entregar segundo as condicións especificadas no encargo nun máximo de 4 días naturais: 40% da nota (20% DIRECTA+20% INVERSA). 

NOTAS: 

Será preciso aprobar cada unha das partes e *subpartes (mínimo 5/10) para poder facer a media do conxunto

O plaxio será motivo de suspenso

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000