Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución económica idioma 1: Francés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Sesión maxistral A avaliación das sesións maxistrais permitirá coñecer a competencia adquirida polo alumnado sobre os conceptos teóricos da materia. O alumnado poderá ser avaliado mediante un exame (oral ou escrito) ou mediante elaboración de resumos ou crítica de artigos. 10
Resolución de problemas e/ou exercicios Avaliaranse exercicios relacionados coa competencia lingüística e tradutora dos textos especializados do ámbito temático que nos ocupa (economía e finanzas). Poderán ser exercicios relacionados coa análise dos tipos de textos económico financeiros, dificultades de tradución dos devanditos textos, problemas máis frecuentes que presentan, problemas específicos de documentación e terminoloxía, etc. ELABORACIÓN DE CORPUS E GLOSARIOS 20
Presentacións/exposicións O alumnado deberá presentar oralmente en francés, en grupo ou de forma individual, o traballo que se lle encargará a comezos do curso. 15
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Todos os textos traducidos deberán ser entregados en papel e en versión electrónica (TIC) debidamente revisados con control de cambios. Terase en conta a calidade lingüística dos textos e o respecto ás normas ortotipográficas de cada cultura.
O alumnado deberá realizar 2 probas de tradución (na aula ou en forma de encarga PARA CADA PARTE directa e inversa):
1.ª A primeira será unha encomenda que deberá ser entregada á profesora o 3/3/2015 e o 4/03/2015 (10%)
2.ª A segunda será unha proba na aula o 28/4/2015 e o 29/04/2015 (40%).
50
Probas de resposta curta
Ficha ou preguntas para avaliar a lectura da obra obrigatoria.
5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

AVALIACIÓN CONTINUA

Nas dúas primeiras semanas o alumnado deberá informar mediante documento escrito (por exemplo na FICHA) dirixido á docente se se acolle á avaliación continua ou non.

Para acollerse á avaliación continua será necesario asistir polo menos ao 80% das horas presenciais.

O alumnado que decida seguir a avaliación continua e obteña a cualificación de suspenso deberá presentarse á 2.ª edición de actas (xullo) nas condicións que se especifican a continuación:

1. Pregunta teórica sobre as lecturas e artigos do curso: 20% da nota

2. Tradución nun tempo limitado (2 horas FRA-ESP): 20% da nota (con ferramentas)

3. Tradución nun tempo limitado (2 horas) ESP-FRA: 20% da nota (se se trata de cartas será sen ferramentas)

4. Encargo de tradución que recibirá o día do exame oficial e que deberá entregar segundo as condicións especificadas no encargo nun prazo máximo de 5 días naturais: 40% da nota

NOTAS:

Será preciso aprobar cada unha das partes para poder facer a media do conxunto.

O plaxio será motivo de suspenso

1ª EDICIÓN DE ACTAS (XUÑO) E 2ª EDICIÓN DE ACTAS (XULLO) PARA ALUMNADO NON ASISTENTE

O alumnado non asistente poderá presentarse á 1ª EDICIÓN DE ACTAS os días 28 e 29 de abril de 2015 na aula  Newton9 ou/e 2ª edición de actas de xullo (data publicada na páxina web da *FFT) nas condicións que se especifican a continuación:

1. Pregunta teórica sobre as lecturas e artigos do curso: 10% da nota

2. Tradución en tempo limitado (2  horas FRA-ESP): 20% da nota (con ferramentas)

3. Tradución en tempo limitado (2 horas ESP-FRA): 20% da nota (sen ferramentas se se trata de cartas)

4. Encargo de tradución con comentario que recibirá o día da proba na aula e que deberá entregar segundo as condicións especificadas no encargo nun máximo de 4 días naturais: 30% da nota

5. Proba oral en francés sobre as lecturas e artigos do curso para comprobar a capacidade expresiva do alumnado non asistente: 20% da nota

NOTAS: 

Será preciso aprobar cada unha das partes para poder facer a media do conxunto

O plaxio será motivo de suspenso

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000