Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo de casos/análises de situacións O alumnado procederá á selección dun texto publicado nunha das súas dúas linguas A (ES ou GL) e que fose editado con graves erros nas distintas fases dos procesos de revisión e corrección.
Recoméndase consultar co profesor a elección final do texto xa que deberá contar sempre co seu visto e prace antes de realizar a corrección de concepto, de estilo e tipográfica aplicando os protocolos de revisión e corrección que se viron en clase.
Puntuarase non só a correcta execución das correccións senón tamén o traballo documental realizado así como a orixinalidade da elección textual.
Non se superará esta avaliación se nas correccións, que serán entregadas o mesmo día do exame final, deixouse de marcar máis de tres erratas.
30 CB1
CB2
CE3
CE4
CE12
CE15
CE16
CE17
CE19
CT3
CT23
Prácticas autónomas a través de TIC Encargos de revisión e corrección de textos que deberán ser entregados en tempo e forma a través da plataforma FAITIC e, sempre, debidamente dixitalizados en formado PDF.
Valoración positiva da participación activa do alumnado tanto na plataforma privada FAITIC como nas diferentes plataformas públicas web 2.0 especialmente deseñadas para a materia:
-Páxina facebook da materia: https://www.facebook.com/galeradas
-Conta Flickr da materia: https://www.flickr.com/groups/galerada
-Blogue de Yuste. *On y sème à tout vent: http://www.joseyustefrias.com/index.php/blogue
20 CE1
CE2
CT9
CT12
CT17
CT18
Lección maxistral Probas puntuais propostas ao fío dos contidos desenvolvidos nas sesións maxistrais. 10 CT4
CT7
Resolución de problemas e /ou exercicios de forma autónoma Exame final cuxa data de celebración será a establecida no calendario de exames aprobado na Xunta da FFT 40 CB1
CB2
CE1
CE2
CE3
CE4
CT4
CT9
CT18
CT22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Na plataforma FAITIC especificarase as datas de entrega de actividades, probas e encargos de revisión e corrección de textos que terán un peso específico na cualificación da avaliación continua.

Para o alumnado sometido a avaliación continua, o exame final (cuxa data de celebración será a establecida no calendario de exames aprobado na Xunta da FFT) constará de unha única proba teórico-práctica consistente en responder correctamente a unha serie de preguntas sobre as unidades didácticas da programación da materia, por unha banda, e demostrar a aplicación práctica dos protocolos de revisión e corrección de textos aprendidos en clase, por outra banda. Será imprescindible responder a todas as preguntas xa que a non resposta a unha delas invalidan a proba.
A copia ou o plaxio serán actos penalizados en todas as probas.
Por outra banda cabe lembrar que, con respecto á corrección do exame final (cuxa data de celebración será a establecida no calendario de exames aprobado na Xunta da *FFT) prestarase unha especial atención ao dominio das normas ortográficas, morfolóxicas e sintácticas na redacción das respostas.
Atención! Tres erros ortotipográficos e/ou morfosintácticos invalidan o exame final.
O alumnado non sometido a avaliación continua deberá realizar o día do exame final, ademais da proba que mencionada no sistema de avaliación continua, unha segunda e terceira probas que consistirán en corrección de concepto, de estilo e tipográfica de dous textos elixidos polo profesor.
A convocatoria de xullo consistirá nun exame que constará das mesmas partes que a avaliación non continua que se acaba de describir no parágrafo anterior.
A profesora Patricia Sotelo Dios impartirá tan só un total de 32 horas de docencia (é decir, 5 sesiones  sesións a cada un dos 3 grupos) eminentemente prácticas de aplicación dos protocolos de corrección de textos vistos en clase. O resto das horas, é dicir a maioría da docencia da materia, será impartida polo profesor coordinador da materia Dr. D. José Yuste Frías. Ambos profesores impartirán docencia aos 3 grupos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000