Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo de casos Axeitamento dos exercicios propostos e das traducións
realizadas e entregadas á encarga e á situación de
tradución
15 CE1
CE2
CE4
CE10
CE17
CE18
CT3
CT7
CT14
CT16
CT17
Prácticas con apoio das TIC Valoración das distintas actividades realizadas polo
alumno en Moovi
10 CE1
CE2
CE4
CE10
CE17
CE18
CT3
CT4
CT14
CT16
Lección maxistral Probas propostas ó fio dos contidos das sesións
maxistrais
15 CE4
CE10
CE18
CE22
CT14
CT16
CT17
Resolución de problemas de forma autónoma Exame final 60 CE17
CE29
CE31
CT2
CT4
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Nas dúas primeiras semanas de clase, todas as persoas matriculadas deberán cubrir os seus datos persoais en Movi e subir unha foto (primeiro plano, recoñecible. Non se avaliará ningunha persoa que non cubra eses datos e entregue unha foto. 

Para ter dereito á avaliación continua e a unha cualificación final, o alumnado deberá participar en todas as actividades previstas na materia, tanto na clase presencial como a través da plataforma Moovi. 

Farase unha proba escrita ao final do cuadrimestre na data fixada pola facultade. Nas distintas probas e exercicios propostos será imprescindible responder todas as preguntas. Salvo que se indique outra cousa, pódese responder en calquera das dúas linguas de traballo da materia. 

Para o alumnado que sigan a avaliación continua gardaranse as cualificacións das partes superadas para a convocatoria de xullo. 

Con respecto á corrección dos exames e exercicios, cómpre sinalar que se lle prestará unha especial atención ó dominio das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. Tres erros ortotipográficos ou morfosintácticos invalidarán calquera exame ou exercicio. Se se detecta que os traballos, actividades ou exames son plaxios, a cualificación será 0. 

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto. 

Nos exames permitirase o uso de dicionarios, apuntamentos, ordenador con conexión a internet e outros materiais nas preguntas prácticas pero non nas teóricas. 

No caso do alumnado que non se acollan á avaliación continua, deberá realizar un único exame, que coincidirá coa derradeira das probas da materia e que se celebrará na data fixada pola facultade. O exame terá unha parte teórica (resposta a unha ou dúas preguntas sobre a parte teórica do temario e/ou as lecturas obrigatorias; valor 50%) e outra práctica (tradución dun texto dunhas 350 palabras; valor 50%). Haberá que realizar as dúas partes obrigatoriamente. 

Na convocatoria de xullo o alumnado deberá realizar un único exame na data fixada pola facultade. O exame terá unha parte teórica (resposta a unha pregunta sobre a parte teórica do temario; valor 50%) e outra práctica (tradución dun texto dunhas 350 palabras; valor 50%) e cada alumno ou alumna fará a parte ou partes que teña suspensas. O alumnado que non se acolla á avaliación contínua deberá facer o exame completo.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000