Guia docente 2014_15
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Sesión maxistral Todos os alumnos deberán realizar un resumo oral sobre un dos aspectos teóricos presentados durante as sesións maxistrais 15
Traballos de aula Os alumnos realizarán e entregarán un mínimo de 3 traballos de IB durante o cuadrimestre. Todos os alumnos deberán realizar unha proba que será corrixida e avaliada. Dita proba realizarase a final do cuadrimestre. Será imprescindible ter polo menos un 5 na devandita proba para aprobar. No caso dos alumnos que sigan a avaliación continua dita proba será o 60% da nota. Para aqueles que non sigan a avaliación continua, dita proba será o 100% da nota. 60
Presentacións/exposicións O alumnado en grupos realizará unha exposición en clase sobre algún dos ámbitos nos que leva a cabo a IE. Todos os membros dun mesmo grupo, recibirán a mesma cualificación pola exposición que realicen en clase. É importante, por tanto, traballar ben en equipo. 20
Foros de discusión Todos os alumnos deberán achegar comentarios sobre dúbidas/problemas que xurdan durante o desenvolvemento da materia, mediante o uso do "foro de dúbidas" da plataforma TEMA. 5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para a avaliación continua é imprescindible cumprir cun mínimo do 80% de horas presenciais e realizar todos os traballos de aula e exposicións que se detallan na presente guía.

Aqueles alumnos que renuncien á avaliación continua terán que facer un exame final cara ao final do cuadrimestre (comunicarase a data exacta mediante a plataforma TEMA) que consistirá na realización dunha interpretación de ligazón sobre algún dos temas incluídos no temario. A cualificación obtida no devandito exame será o 100% da cualificación final da materia e haberá que sacar como mínimo un 5 para aprobar a materia.

Na convocatoria extraordinaria de xullo o alumnado realizará un exame final na data oficial que consistirá na realización dunha interpretación de ligazón sobre algún dos temas incluídos no temario. A cualificación obtida no devandito exame será a cualificación final da materia e haberá que sacar como mínimo un 5 para aprobar.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000