Guia docente 2018_19
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, II: Francés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballos de aula Actividades e exercicios realizados durante as sesións de clase (ex: elaboración doutras traducións en/para as clases, resumen/ exposición de textos de lectura obrigatoria, exercicios/actividades vinculadas con estas lecturas ou outros contidos do curso, revisión traducións, etc).
Poden ser de dous tipos: realización fose da aula e revisión/entrega nas sesións presenciais ou realización na aula e entrega durante o desenvolvemento das sesións presenciais nas que se realicen
10
CB2
CB5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CE13
CE14
CE17
CE28
CT2
CT3
CT4
CT7
CT9
CT12
CT14
CT17
Aprendizaxe baseado en proxectos Realizaranse de acordo con as indicacións realizadas nas sesións presenciais. Consistirán en:
1.1. Encargo(s) de tradución para entregar (valor total: 20%) tradución(s) de o francés a o castelán que se propoñerá(n) durante o curso. A tradución debe ir acompañada de: análise de o TO, comentario de dificultades, bibliografía e fontes de documentación consultadas e outros aspectos que se poidan indicar como, por exemplo, facturas. Nas clases presenciais precisaranse as características máis detalladas do encargo e a(s) data(s) de entrega.
1.2. Proxecto de tradución: (valor total: 30%): encargo de tradución de un ou varios textos máis extensos que os encargos indicados no punto 1. A tradución debe ir acompañada de:
análise do TO, comentario de dificultades, bibliografía e fontes de documentación consultadas e ou tros aspectos que se poidan indicar como, por exemplo, facturas. Nas clases presenciais precisaranse as características máis detalladas de este proxecto e a data de entrega concreta, que será en torno a a última semana de clase.
50 (ver distribución porcentaje en las diferentes pruebas)
CB2
CB5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CE13
CE14
CE17
CE28
CT2
CT3
CT4
CT7
CT9
CT12
CT14
CT17
Resolución de problemas Consistirán en 2 exames (valor total 40%. É necesario que a nota do segundo exame sexa igual ou superior a 5. Ver requisitos para a aplicación das porcentaxes o indicado máis abaixo en apartado Outros comentarios).
Realizaranse ao longo do curso. O primeiro terá lugar ao redor da metade do cuadrimestre e o segundo en torno ao final do cuadrimestre (decidirase cos estudantes se se fai nas últimas sesións de clase ou na data do calendario de exames). As datas concretas estableceranse de acordo co indicado a inicios do curso, nas clases presenciais.
Características: a) Duración: 2 horas; b) Tradución dun texto en francés ao castelán, poderase pedir así mesmo unha breve caracterización do TO; c) Extensión: ao redor de 400 palabras; d) Permítese a consulta de documentación en papel (dicionarios e outras obras de consulta (libros de estilo, gramáticas, etc.), que o/a estudante considere oportuno (a documentación levaraa cada estudante); e) Non se permite a consulta de apuntamentos ou outro tipo de notas, nin recursos informáticos ou electrónicos.
40 (nota examen 2 debe ser igual o superior a 5)
CB2
CB5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CE13
CE14
CE17
CE28
CT2
CT3
CT4
CT7
CT9
CT12
CT14
CT17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A) Cuestións sobre o sistema de avaliación

 A avaliación realizarase na lingua de chegada
da combinación da materia.

 É responsabilidade do alumnado consultar os
materiais da materia a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas de entrega de traballos, probas, etc.

 Existen dúas posibilidades de avaliación: avaliación
continua ou avaliación única.

 É necesario optar por unha delas. Non é
posible acollerse aos dous sistemas
. A opción pola avaliación continua
realízase durante o cuadrimestre e implica a renuncia á avaliación única
realizada ao final do mesmo. Nas dúas primeiras semanas do curso indicarase
á profesora por cal dos dous sistemas óptase (en caso de non facelo entenderase
que polo sistema de avaliación única).

 A continuación se explicitan as características e
condicións requiridas para cada un dos sistemas indicados.

 A) 
Avaliación continua (condicións e criterios):

 É a opción recomendada, por tratarse dunha
materia presencial cun enfoque práctico.

 Os/as estudantes que opten por esta opción
deben reunir as seguintes condicións:

 1)  Asistir de maneira regular ás clases e
participar de forma activa nas mesmas. Pasarase folla de firmas. Como
orientación indícase que, de acordo cos criterios habituais, considérase
asistencia regular a que non supera un 20% de ausencias sen xustificar.

 2)  Realizar e entregar, nos prazos
previstos e de acordo cos sistemas que se indiquen, todos os encargos,
proxectos, traballos, actividades, exercicios, etc. que se propoñan ao longo do
curso.

 Para poder optar por este sistema de avaliación é
necesario cumprir ambas as condicións (1 e 2), en caso contrario haberá que
presentarse á avaliación única.

 Non entanto, se algún/algunha estudante quixese
optar por este sistema de avaliación, pero por motivos xustificados non puidese
cumprir as condicións indicadas, deberá indicalo e entregar á profesora
nas dúas primeiras semanas de clase un xustificante que especifique esta cuestión.
Para poder ser avaliado/a no sistema de avaliación continua deberá
entregar de maneira individual todos os encargos, proxectos, traballos,
actividades, exercicios etc. que se realicen ao longo do curso (sexan
avaliables ou non) na(s) data(s) que se lle indique(n).

 A avaliación continua da materia realizarase
de acordo cos criterios e porcentaxes que se sinalaron nos
parágrafos precedentes. Resumo de probas avaliables, porcentaxes e requisitos
para a aplicación dos mesmos:

• Traballos de aula: 10%

•  Aprendizaxe baseado en proxectos: encargo(s) 20%  e proxecto 30%

• Resolución de problemas: exames
40%. 

É necesario que a nota do segundo exame
sexa igual ou superior a 5.

Trátase dun requisito necesario para proceder
a aplicar as porcentaxes  de avaliación indicados.

 ** A nota final será o resultado da aplicación
das porcentaxes indicadas sempre que se reúnan as condicións necesarias e os requisitos
indicados para este sistema de avaliación.

 Os/as estudantes que non superen a materia
neste sistema de avaliación continua poden presentarse ao exame da
convocatoria de xullo (data fixada polo Decanato, consultar calendario de exames
web FFT). Indicarase a cada estudante, en función das cualificacións
obtidas, se debe realizar todas as probas previstas nese exame (ver o
indicado en apartado seguinte: B.2 características) ou só algunha delas e,
en función disto, as porcentaxes a aplicar). Para superar a materia será
necesario obter unha nota igual ou superior a cinco en cada unha das
probas previstas neste exame ás que haxa que presentarse.

 B) 
Avaliación única (todas as convocatorias):

 Opción prevista para os/as estudantes que non
poidan acollerse ao sistema de avaliación continua.

 B.1) Datas: existen dúas posibilidades:

 *  Convocatoria ao final cuadrimestre
(primeira edición de actas)
: data fixada polo Decanato (consultar
calendario de exames en web FFT).

 IMPORTANTE: os/as estudantes que opten por este
sistema de avaliación única deben indicalo póndose en contacto por mail
coa profesora coa antelación suficiente (non máis tarde da última semana de novembro)
.

 * Convocatoria xullo (2ª ed de actas): data
fixada polo Decanato, (consultar calendario de exames en web *FFT).

 B.2) Características: a avaliación da
materia realizarase por medio das seguintes probas:

  1)  Proba práctica (40%): a)
Realización na aula; b) Duración: 2 horas; c) Tradución dun texto en francés
ao español, poderase pedir así mesmo unha breve caracterización do TO; d) Extensión:
ao redor de 400 palabras; e) Permítese a consulta de documentación en papel
(dicionarios e outras obras de consulta (libros de estilo, gramáticas, etc.),
que o/a estudante considere oportuno (a documentación levaraa cada estudante); f)
Non se permite a consulta de apuntamentos ou outro tipo de notas, nin recursos informáticos
ou electrónicos.

  2)  Proba teórica (20%): a) Realización
na aula, despois da proba práctica; b) Duración: 1 hora; c) Preguntas
sobre cuestións relacionadas coa tradución do francés ao castelán que
figuren no programa e/ou nas lecturas obrigatorias.

  3)  Encargo/proxecto de tradución (40%): a) Realización
fose da aula; b) O día do exame entregarase un dossier de textos en francés
que hai que entregar no prazo que se indicará nese momento (entre 5 e 7 días
en función da dispoñibilidade de tempo polas datas asignadas para o
exame).

-  Aspectos que se deben incluír: a) Análise de cada
texto obxecto de tradución; b) Textos traducidos; c) Comentario das
dificultades que se atoparon en cada un dos textos traducidos,
xustificando as solucións adoptadas; d) Factura; e) Bibliografía e fontes de documentación
que se manexaron.

 NOTA: Para aplicar as porcentaxes indicadas a
cualificación obtida en cada unha das diferentes probas debe ser igual ou
superior a 5
. A orde de corrección das probas será: primeiro exame
práctico, en caso de reunir a condición indicada (nota igual ou superior a 5)
corrixirase o exame teórico e en caso de reunir a condición indicada (nota
igual ou superior a 5) corrixirase o encargo.

 As características do exame de avaliación única
serán as mesmas para calquera das convocatorias existentes (primeira edición
de actas (final cuadrimestre) e convocatoria de xullo).

 B)
Estudantes Erasmus:

Os  sistemas e criterios de avaliación serán os
mesmos que para o resto dos estudantes.

IMPORTANTE: Consultar as indicacións para estudantes erasmus que figuran no apartado «Outros comentarios», ao final desta guía
docente.

 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000