Educational guide 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Subjects
  Translation language 2, II: French-Galician
   Competencies
Code Description Typology
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • know
 • Know How
 • Know be
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • Know be
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • Know How
 • Know be
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • Know be
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • Know How
 • Know be
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
 • know
 • Know How
 • Know be
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
 • know
 • Know How
CE13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
 • Know How
 • Know be
CE22 Destrezas de tradución
 • Know How
 • Know be
CT4 Resolución de problemas
 • know
 • Know be
CT6 Capacidade de xestión da información
 • Know How
 • Know be
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
 • Know be
CT12 Traballo en equipo
 • Know be
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
 • Know How
 • Know be
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000