Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 1, II: Francés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Traballos e proxectos Incluirá:
a) Resumo escrito de todos os textos de lectura obrigatoria que se propoñan
e/ou
b) Realización doutras posibles actividades que se poidan propor vinculadas con estas lecturas ou os contidos do curso e non se especificaron nos apartados anteriores.
10
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Serán de varios tipos e avaliaranse con diferentes porcentaxes:
I) REALIZADAS FOSE DA AULA:
1.1. Encargos de tradución(é) para entregar (valor total: 20%):
tradución do francés ao castelán de texto(s) que se proporán durante o curso. A tradución debe ir acompañada de: análise do TO, comentario de dificultades, bibliografía e fontes de documentación consultadas e outros aspectos que se poidan indicar como, por exemplo, facturas. Realizaranse entre mediados outubro, novembro e decembro. O número de encargos, as datas de entrega concretas e características máis detalladas precisaranse nas clases presenciais.
1.2. Proxecto de tradución (valor total: 30%):
encargo de tradución dun ou varios textos, máis extenso que os encargos indicados no punto 1. A tradución debe ir acompañada de: análise do *TO, comentario de dificultades, bibliografía, fontes de documentación consultadas e outros aspectos que se poidan indicar como, por exemplo, facturas.Entregarase nas semanas finais das clases (en decembro). A data de entrega e características máis detalladas deste proxecto precisarase nas clases presenciais.
2) REALIZADAS DENTRO DA AULA:
Exames (valor total 40%. É necesario que a nota do segundo exame sexa igual ou superior a 5).
Realizaranse dous exames ao longo do curso. O primeiro terá lugar en ton á metade do cuadrimestre e o segundo ao redor da última semana de clase do mesmo. As datas concretas indicaranse nas clases presenciais.
Características dos exames: a) Duración: 2 horas; b) Tradución dun texto en francés ao castelán, poderase pedir, así mesmo, unha breve caracterización do TO; c) Extensión: ao redor de 500 palabras; d) Permítese a consulta de documentación en papel (dicionarios e outras obras de consulta (libros de estilo, gramáticas, etc.), que o/a estudante considere oportuno (a documentación levará a cada estudante); e) Non se permite a consulta de apuntamentos ou outro tipo de notas, nin recursos informáticos ou electrónicos.
90 (ver distribución deste porcentaxe en función das diferentes probas previstas neste apartado) 
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Cuestións sobre o sistema de avaliación.

Existen dúas posibilidades de avaliación: avaliación continua ou
avaliación única.

É necesario optar por unha delas. Non é posible acollerse
aos dous sistemas
.A
opción pola avaliación continua durante o cuadrimestre, implica a renuncia
á  avaliación única ao final
do mesmo. Nas dúas primeiras semanas do curso indicarase
aos
docentes por cal dos dous
sistemas óptase (en caso de non facelo entenderase que polo sistema de avaliación única).

       A continuación se explicitan
as características e condicións requiridas para cada un dos
sistemas indicados.

 A) Avaliación continua
(condicións e criterios):

Opción recomendada e prevista para os/as estudantes que reúnan as
seguintes condicións:

1) Asistir de maneira regular ás clases e participar de forma activa
nas mesmas. É necesaria unha asistencia mínima do 80% %. Pasarase folla de firmas..

2) Realizar e entregar, nos prazos previstos e de acordo cos
sistemas que se indiquen, todos os encargos, proxectos, traballos e actividades que se propoñan ao longo do
curso.

Para poder optar por este
sistema de avaliación é necesario cumprir ambas as condicións (1 e 2), en caso
contrario haberá que presentarse á avaliación final única.

 A avaliación continua da materia realizarase
de acordo cos criterios e porcentaxes que se indicaron nos
parágrafos precedentes e que se resumen como segue:

- Probas prácticas, de execución de tarefas
reais e/ou simuladas: encargos 20%, proxecto 30% e exames 40%.  É
necesario que a nota do segundo exame sexa igual ou superior a 5 para superar
a materia e proceder a aplicar as porcentaxes indicadas.

-
Traballos e actividades (10%): resumos de lecturas e outras posibles actividades relacionadas coas
devanditas lecturas ou os contidos da materia.

A nota final será o
resultado da aplicación das porcentaxes indicadas sempre que se reúnan as condicións e
aspectos sinalados como necesarios para este sistema de avaliación.
 

Os/as estudantes que non superen a
materia por este sistema de avaliación continua deberán presentarse ao
exame da convocatoria de xullo (indicarase a cada estudante, en función
das cualificacións obtidas, se debe realizar todas as probas previstas nese
exame (ver o indicado en apartado seguinte: B.2 características) ou só algunha delas e,  en función disto,
as porcentaxes a aplicar). Para
superar a materia será  necesario obter unha nota igual ou
superior a cinco en cada unha das probas ás que haxa que presentarse.
 (ver o
indicado en apartado seguinte: B.2 características)

Os/as estudantes  que  non superen a materia nesta convocatoria de xullo,
deberán optar de novo por cursar a materia polo sistema de avaliación
continua  (na súa totalidade) ou
polo sistema de avaliación única (na súa totalidade).

 B) Avaliación única (tódalas convocatorias):

Opción prevista para
os/as estudantes que non poidan acollerse ao sistema de avaliación continua.

B.1) Datas: Existen dúas posibilidades: 

Convocatoria final
cuadrimestre:
 8 de xaneiro de 2015 ás 11.00 (aula pendente
de asignación).

IMPORTANTE: os estudantes que opten por este sistema de avaliación única deben porse
en contacto por mail cos docentes coa antelación suficiente (non máis tarde da semana do 28 de novembro 2014). Nese momento confirmarase a aula para realizar o exame.

Convocatoria
xullo
: data fixada polo Decanato, figurará na
web da Facultade.

B.2) Características: a avaliación da materia realizarase por medio
das seguintes probas:

1) Proba práctica (40%): a) Realización na
aula; b) Duración: 2 horas; c) Tradución dun texto en francés ao castelán, poderase pedir así mesmo unha breve
caracterización do TO; d) Extensión: ao redor de 500
palabras; e) Permítese a consulta de documentación en papel
(dicionarios e outras obras de consulta (libros de estilo, gramáticas, etc.),
que o/a estudante considere oportuno (a documentación levaraa cada
estudante); f) Non se permite a consulta de apuntamentos ou outro tipo de notas, nin
recursos informáticos ou electrónicos.

 2) Proba teórica (20%): a) Realización na
aula, despois da proba práctica; b)  Duración: 1 hora; c) Preguntas
sobre cuestións  relacionadas coa tradución do francés ao castelán
que figuren no programa e/ou que figuren nas lecturas obrigatorias.

3)  Encargo de tradución
(40%)
: a) Realización fose da aula; b) O día do exame entregarase un dossier
de textos en francés que hai que entregar no prazo que se indicará nese
momento (entre 4 e 7 días en función da dispoñibilidade de tempo polas
datas asignadas para o exame).

-  Aspectos que se deben incluír:
a) Análise de cada texto obxecto de tradución;  b) Textos traducidos; c) Comentario das dificultades que se atoparon
en cada un dos textos traducidos, xustificando as solucións
adoptadas; d) Facturas; e) Bibliografía e fontes de documentación que se manexaron.

NOTA: Para aplicar
as porcentaxes indicadas,  a
cualificación obtida en cada unha das diferentes probas debe ser igual ou
superior a 5
. A orde de corrección das probas será: primeiro
exame práctico, en caso de reunir a condición indicada (nota igual ou superior
a 5) corrixirase o exame teórico e en caso de reunir a condición indicada
(nota igual ou superior a 5) corrixirase o encargo. 

Os/as estudantes que opten por este sistema de avaliación única e non superen a materia na convocatoria do final do cuadrimestre, deberán realizar na convocatoria
de xullo de novo o tres probas previstas no exame. As características das devanditas
probas, as porcentaxes de valoración e as condicións de aplicación dos
mesmos serán os indicados nas liñas precedentes deste apartado dedicado
á avaliación única.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000