Guia docente 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma 2, III: Portugués
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Exercícios orais e escritos breves a realizar durante as aulas. 20 CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE4
CE8
CE13
CE18
CE19
CE22
CT3
CT11
CT12
CT13
CT14
CT18
CT19
CT23
Traballos de aula Realização/apresentação de vários trabalhos - individuais ou em grupos, sobre temas diversos (gramática, léxico, pragmática e cultura lusófona). 25 CB4
CE1
CE5
CE12
CE19
CE22
CT3
CT13
CT16
CT17
CT18
Probas de resposta curta Uma prova escrita sobre conteúdos de civilização lusófona e sobre elementos de tradução e cultura portuguesa (a realizar em novembro). 20 CB5
CE5
CE18
CE22
CE28
CT3
CT11
CT14
CT15
CT16
CT18
CT19
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Prova escrita sobre os conteúdos teórico-práticos vistos durante o curso. No caso do regime semipresencial, os alunos também têm de estar presentes no dia do exame. O exame realizar-se-á na última aula. 15 CB3
CB5
CE8
CE11
CE12
CE19
CE22
CE27
CT3
CT7
CT9
CT16
CT18
CT23
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Diferentes exercícios práticos orais a realizar nas aulas. Exercícios de tradução oral. Prova oral individual (última semana de aulas). No caso do regime semipresencial, os alunos também têm de estar presentes no dia do exame. 20 CB3
CB4
CE1
CE8
CE11
CE12
CE24
CE28
CT2
CT3
CT7
CT11
CT12
CT13
CT16
CT17
CT18
CT19
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As/Os estudantes deberán escoller no principio do curso entre dúas opcións: un sistema de avaliación continua (cf. supra) ou un sistema de avaliación única. Recoméndase optar polo primeiro. Dado o carácter da materia, é moi recomendábel asistir con regularidade ás aulas.

Para a avaliación única é preciso superar ambas as probas (escrita eoral) para superar a materia. Copia ou plaxio nos respectivos exames serápenalizado cun suspenso (nota numérica: 0) nas mesmas.

Quen incumpra as condicións esixidas para a avaliación continua ou quen opte de forma directa pola avaliación única será avaliada/o ao final do primeiro período ou, para quen non supere a primeira convocatoria, na segunda edición das actas (convocatoria de xullo), da seguinte forma:

1. Cunha proba escrita teórico-práctica (contando 75% da nota final –teoría: 25%; práctica: 50%–);

e

2. Cunha proba de expresión oral (contando 25% da nota final), que será gravada. A convocatoria das probas de expresión oral deberá acordarse co profesorado coa antelación necesaria, sendo responsabilidade do alumnado contactar co profesorado. A non presentación á proba de expresión oral suporá a obtención dunha cualificación de 0 (cero) puntos na mesma.

En todo caso, recoméndase a asistencia ás aulas e ás titorías e consultar regularmente os espazos virtuais da materia na plataforma TEMA (http://faitic.uvigo.es), mesmo que non se siga o sistema de avaliación continua.

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Centro para o curso 2015-2016.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000