Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Exercicios de repaso e de control: sesións de prácticas gramaticais e léxicas con exercicios adecuados aos temas expostos.
Prácticas de tradución directa e inversa de frases e textos sinxelos con axuda do dicionario, así como a súa corrección e o comentario das dificultades léxicas, traductolóxicas e gramaticais resultantes.
10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23
Resolución de problemas e /ou exercicios de forma autónoma O alumno realizará exercicios de tipo práctico sobre cuestións gramaticais e léxicas, así como traducións directas e inversas de frases e textos sinxelos con axuda do dicionario. 10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23
Probas de resposta curta Proba escrita de carácter léxico e gramatical. 80 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

 Avaliación
continua

A avaliación e
conseguinte cualificación do trabajo de clase do alumnado que asiste con
regularidade ás sesión presenciais levarase a cabo cun procedemento de avaliación continua de acordo coas metodoloxías e
porcentaxes descritas máis arriba. 

A proba escrita
final realizarase na mesma data que a fixada no
calendario oficial de exames publicado polo Decanato
 dela FFT para o exame de avaliación
única
.

Avaliación
única

O alumnado que
non se acolla ao sistema de avaliación continua terá que xustificarlo de
forma razoada nas primeiras semanas do curs
o e deberá realizar un
exame escrito sobre os contidos da materia. Este exame se realizará na data
oficial fixada no calendario publicado polo Decanato da FFT. Haverá tamén outra
proba oral noutra data posterior concertada co profesorado para superala. O
exame escrito ten un valor do 80% e a proba oral un valor do 20% da
cualificación.

Tanto no caso
da avaliación continua, como da avaliación única, a nota do exame escrito non
deberá ser inferior a 4 sobre 10 para superar a materia. Non se gardará a nota
dos trabamos de clase en caso de suspenso.

O plaxio supón
un cero na avaliación.

Ademais dos
contidos, a corrección lingüística tamén é un factor a ter en contra na
avaliación.

É
responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades nas
materias, publicados en FAITIC, e estar ao tanto das datas nas que as probas de
avaliación teñen lugar.

SEGUNDA
EDICIÓN DE ACTAS (XULLO): Avaliación continua: 
exame teórico-práctico escrito dos
contidos do curso polo 100% da cualificación, que se realizará na data fixada
no calendario de examen publicado polo Decanato da FFT. 

Para o alumnado
que durante o curso se acolleu á avaliación
única,
 este exame ten un
valor do 80% da nota; este alumnado terá que facer tamén unha proba oral polo
20% da cualificación para superar a materia. 

 A nota do
exame escrito tanto no caso da avaliación continua como no da avaliación única
non deberá ser inferior a 4 sobre 10 para superar a materia. A proba oral
realizarase nunha data concertada co profesorado.

En calqueira
das convocatorias de exames, o profesorado pode esixir a realización dunha
proba oral a aquel alumnado da avaliación continua que, segundo o seu criterio,
non demostrara suficiente competencia na materia.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000