Guia docente 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas autónomas a través de TIC Probas de comprensión ou ditados 10 CB4
CE4
CE18
CE30
CT22
Traballos tutelados Presentación dos traballos 10 CB2
CB4
CE10
CE18
CT2
CT4
CT6
CT12
CT15
CT17
CT23
Outros Práctica na clase 10 CB4
CE4
CE18
CE30
CT22
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Probas de coñecemento e práctica da lingua francesa 10 CB3
CB5
CE18
CT10
CT22
CT23
Outras Proba final global teórica e práctica sobre os coñecementos adquiridos durante o curso 60 CB1
CE27
CT9
CT22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación é contínua; para ser avaliado na materia será
necesario ter entregado os traballos na data requirida,un traballo a mediados de cada mes. Tamén se tendrá en conta a participación activa no curso. As
probas non
entregadas  o non superadas cun minimo dedun valor de 4/10, contarán coma un cero. En caso de plaxio, a
nota  final é de suspenso.

Haberá una proba final, para os alumnos de avaliación continua
na última semana de docencia, será publicado en faitic, ; será  de
contido práctico e teórico (60%). Para superar a materia se fará a media e 
haberá que superar  cun mínimo dun 4 cada una das partes.

Para os alumnos non acollidos a esta
modalidade : a nota da proba  será un 100%

Os alumnos que non superen
a avaliación contínua e os que non se presentaron o Final, farán en
xullo unha proba final que contará coma un 100% da nota. ( 30/70 parte
práctica e teórica)

A
copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un
suspenso global na materia
. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio
non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000