Guia docente 2021_22
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Español
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen

Actividades introductorias: Actividade encamiñada a tomar contacto e reunir información sobre o estudiantado, así como a presentar a materia, a través das ferramentas de teledocencia,Campus Remoto e Moovi. Esta sesión impartida en modalidade síncrona na aula virtual poderá ser gravada para que o estudiantado con problemas de conexión poida acceder a elas de forma asíncrona.

Lección Maxistral: Exposición por parte da profesora dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, no horario oficial establecido pola facultade, a través das ferramentas de teledocencia Campus Remoto e Moovi. As sesións impartidas en modalidade síncrona nas aulas virtuais poderán ser gravadas para que o estudiantado con problemas de conexión poida acceder a elas de forma asíncrona.

Resolución de problemas: O estudiantado realizará exercicios a través da modalidade asíncrona, baixo as directrices e supervisión da profesora. Para a realización destas actividades o estudiantado deberá ler as lecturas e demais materiais proporcionados na plataforma Moovi.

Traballo tutelado: Traballos individuais que inclúen a lectura de artigos postos a disposición do estudiantado a través da plataforma Moovi e/ou a investigación doutras fontes en relación cun ou máis temas. Finaliza coa redacción e entrega á profesora dun traballo.

Metodoloxías docentes que se modifican

Ningún

Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (tutorías)

A atención personalizada realizarase no despacho virtual da profesora (nº 125), en horario de tutorías oficiais, previa cita concertada, a través do correo electrónico.


Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
Ningunha

Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
En cada tema, a profesora indicará a lectura ou lecturas que considere necesarias e facilitará a maneira de acceder a ela (Moovi, enlaces web, etc.)

Outras modificacións
Ningunha

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Probas xa realizadas
Primeira edición de actas (xaneiro-maio)
O estudiantado que siga o sistema de avaliación continua realizará un exame que coincidirá coa data establecida no calendario oficial de exames da FFT, en modalidade síncrona; a proba consistirá na realización dun exame oral sobre o contido da materia, cunha duración máxima de 20 minutos. Esta proba completarase coa redacción dun texto que o estudiantado terá que realizar nese momento e envialo ao correo da profesora, no tempo que esta considere adecuado (media hora, aproximadamente). Estas dúas probas sumarán un 60% da nota. O 40% restante consistirá na elaboración dunha presentación oral que o estudiantado terá que elaborar, seguindo a técnica apresa en clase.
O estudiantado que non siga o sistema de avaliación continua terá avaliación única mediante un exame obrigatorio, na data oficial establecida no calendario de exames da FFT, no que a cualificación suporá o 100% da nota final. Esta proba será exactamente igual que a descrita anteriormente, é dicir, constará de tres partes: a primeira, un exame oral sobre o contido; a segunda, elaboración dun texto e a terceira, unha presentación oral. En caso de problemas de conexión para realizar calquera destes exames, o exame realizarase por correo electrónico, salvo a parte de presentación oral que consistirá en gravar unha presentación e enviala á profesora.

Segunda edición de actas (xuño-xullo)
(A) O estudiantado de avaliación continua que realice todos os traballos prácticos e obteña unha cualificación, como mínimo de 5 sobre 10, non terá que volver presentalos. Neste caso, só deberá superar un exame sobre a materia impartida nas clases teóricas, que coincidirá coa data establecida no calendario oficial de exames da FFT, no que a cualificación suporá o 50% da nota final.
Esta proba consistirá nun exame oral sobre os contidos da materia no campus remoto, cunha duración de 20 minutos, como máximo. Ademais, o estudiantado terá que redactar un texto e envialo por correo á profesora no tempo que esta estime oportuno (media hora, máis ou menos). Por último, o estudiantado terá que preparar unha presentación oral, de acordo ás técnicas apresas en clase. Pode realizala no campus remoto ou ben facer unha gravación e enviala á profesora.


(B) O estudiantado que non consiga a nota mínima requirida durante o curso ordinario nos traballos prácticos, o de avaliación única e o estudiantado de cursos posteriores deberá realizar un exame que coincidirá coa data oficial establecida no calendario de exames da FFT, no que a cualificación suporá o 100% da nota final. Esta proba consistirá nun exame oral sobre os contidos da materia no campus remoto, cunha duración de 20 minutos, como máximo. Ademais, o estudiantado terá que redactar un texto e envialo por correo á profesora no tempo que esta estime oportuno (media hora, máis ou menos). Por último, o estudiantado terá que preparar unha presentación oral, de acordo ás técnicas apresas en clase. Pode realizala no campus remoto ou ben facer unha gravación e enviala á profesora.
Comunicarase por *Moovi o día, hora do exame oral coa suficiente antelación.

Plan de continxencia sobre a modalidade mixta, na que unha parte do estudantado asistirá ás aulas de forma presencial e outra parte seguirá as clases dun modo síncrono (preferentemente) ou asíncrono: o profesorado manterá as metodoloxías, a atención personalizada e os sistemas de avaliación como se indica para a modalidade presencial, adaptando os grupos de estudantes e as quendas para cumprir coa normativa sanitaria que se estableza no seu momento.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000