Guia docente 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Terceiro idioma estranxeiro I: Portugués
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Diferentes exercicios prácticos (escritos ou orais) a realizar nas aulas. 30
CB3
CE1
CE4
CT1
CT3
Traballos de aula Presentación de traballos, preparados previamente polo alumnado. 10
CB3
CE3
CE4
CE10
CE13
CT2
CT3
Probas de resposta curta 1 exame escrito na última sesión. 30
CB3
CE3
CT1
CT2
CT3
Outras Unha ou varias probas de expresión oral (individual). 30
CE1
CE10
CE13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As/Os estudantes deberán escoller no principio do curso
entre dúas opcións: un sistema de avaliación continua (cf. supra) ou un sistema
de avaliación única. Recoméndase
optar polo primeiro. 

Dado o carácter da materia é moi recomendábel asistir con regularidade ás aulas.

Para a
avaliación única é preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para aprobar a materia. Copia ou plaxio nos respectivos exames será penalizado cun
suspenso (nota numérica: 0) nas mesmas.

É
recomendábel consultar regularmente os espazos virtuais da materia na
plataforma TEMA (http://faitic.uvigo.es).

Quen opte
de forma directa pola avaliación única (non recomendado) será avaliada/o ao
final do primeiro período, na primeira edición das actas, da
seguinte forma:

1. Cunha proba
escrita teórico-práctica (75% da nota final –teoria: 25%; práctica:
50%–). A proba escrita realizarase na última sesión de aulas, coincidindo co exame do grupo de avaliación continua.

2. Cunha
proba de expresión oral (25% da nota final) que será gravada. A proba oral realizarase na última semana de aulas.

É preciso
superar ambas as probas (escrita e oral) para aprobar a materia. Copia ou plaxio
nos respectivos exames será penalizado cun suspenso (nota numérica: 0) nas
mesmas.

A
convocatoria das probas de expresión oral deberá acordarse co profesorado coa
antelación necesaria (mínimo 2 semanas antes da introdución das notas en
xescampus), sendo responsabilidade do alumnado contactar co profesorado. A non presentación á proba de expresión oral suporá a obtención dunha
calificación de 0 (cero) puntos na mesma.

Os mesmos criterios de avaliación explicados para a avaliación única aplicaranse na segunda edición das actas (xullo).

Na convocatoria de xullo o alumnado examinarase de todos os contidos tratados ao longo
do curso. Avaliaranse tamén os resultados da súa participación na
resolución de exercicios e nos traballos de aula ao longo do curso.

En todo caso, recoméndase a asistencia ás aulas e ás titorías e consultar regularmente os espazos virtuais da materia na plataforma (http://faitic.uvigo.es), mesmo que non se siga o sistema de avaliación continua.

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas aprobado pola Xunta de Centro para o curso 2015-2016.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000