Guia docente 2019_20
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Primeiro parcial (presencial): probas escritas para avaliar o uso do vocabulario e a gramática, así como as destrezas escritas, na metade do cuadrimestre.
Haberá unha proba por compoñente, excepto 'speaking'. O valor de cada unha desas probas será o seguinte: Use of English: 8%, Listening: 10%, Reading: 10% e Writing: 7%.
35
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG11
CG12
CE1
CE2
CE7
CE8
CE9
CE11
Resolución de problemas e/ou exercicios Presenciais: probas orais e escritas para avaliar o uso do vocabulario e a gramática, así como as destrezas orais e escritas, ao final do cuadrimestre.
Haberá unha proba por compoñente. O valor de cada unha desas probas será o seguinte: Use of English: 8%, Listening: 10%, Speaking: 12%, Reading: 10% e Writing: 7%.
47
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG11
CG12
CE1
CE2
CE7
CE8
CE9
CE11
Presentación Presencial: resumo oral dun texto escrito sobre un tema relacionado coas unidades tratadas no curso (4-5 minutos).
(Speaking - 6%)
6
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG6
CG7
CG9
CG12
CE1
CE2
CE7
CE8
Traballo Presencial: resumo escrito dunha gravación de audio ou de vídeo presentada nunha sesión práctica.
(Writing - 6%)
6
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG9
CE1
CE2
CE9
Presentación Non presencial: presentación oral multimedia sobre un punto gramatical, de vocabulario ou de pronuncia dos incluídos no curso (5 minutos).
(Use of English - 4%;
Speaking - 2%)
6
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG6
CG7
CG9
CG12
CE1
CE2
CE7
CE8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1ª EDICIÓN DE ACTAS

Avaliación continua: 

O proceso de avaliación arriba descrito está deseñado para o alumnado que asista regularmente a clases. O alumnado que non poida asistir con regularidade por algunha razón xustificada deberá comunicarllo ao profesorado a principios do cuadrimestre e será avaliado polo sistema de avaliación única explicado abaixo.

Na primeira edición de actas, o progreso do alumnado será avaliado principalmente en dous exames, mediante os que se avaliarán o uso da gramática e vocabulario, a comprensión oral, a comprensión lectora e a expresión escrita, e tres probas prácticas (dúas presentacións e unha proba escrita). As datas para as probas de expresión oral acordaranse co profesorado coa debida antelación. O primeiro exame parcial terá lugar na data fixada no programa da materia que se lle presenta ao alumnado na primeira sesión. O segundo exame terá lugar no período de exames e coincidirá coa data de exame de avaliación única aprobada pola Xunta da FFT. As tres probas prácticas terán lugar nas datas fixadas no programa da materia que se lle presenta ao alumnado na primeira sesión.  

É obrigatorio presentarse aos dous exames parciais e ás tres probas prácticas; de non ser así, a/o estudante perderá a avaliación continua e deberá presentarse á segunda edición de actas en xullo con toda a materia. 

Para superar a materia, terase que acadar unha puntuación mínima de 5 puntos (de 10) para cada compoñente.

No caso de obter un suspenso na nota global na primeira edición de actas, se o alumno aproba un ou máis compoñentes, gardaráselle a nota dese(s) compoñente(s) polo que só terá que recupera-las partes suspensas na segunda edición de actas (xullo).

A asistencia ás aulas é altamente recomendable e aconsellable. 

Se un/ha alumno/a, por causas de forza maior debidamente xustificadas, non puidese realizar algunha proba, deberá falar co/coa profesor/a, con anterioridade á data de realización da proba. Os exames parciais e as probas prácticas considéranse oficiais, e polo tanto, un cambio de data debe de estar sempre suficientemente xustificado (accidente, operación quirúrxica ou falecemento de familiar en primeiro grado na data exacta do exame).

Avaliación única

Para o alumnado que escolla dende o comezo do curso o sistema de avaliación única, a nota deste exame constituirá o 100% da cualificación final. A proba terá cinco compoñentes (Use of English, Reading, Speaking, Listening, Writing) cun peso de 20% cada un. Para superar a materia, o alumnado debe acadar unha puntuación mínima de 5 puntos para cada compoñente.

A data deste exame será a establecida pola Xunta de FFT para o período de exames correspondente. As datas e horarios para as probas de expresión oral acordaranse co profesorado coa debida antelación. 

2ª EDICIÓN DE ACTAS

O alumnado que non se presente ou suspenda ao final do cuadrimestre (primeira edición de actas) poderá presentarse aos exames de xullo nas datas que marque o calendario oficial do centro. As datas e horarios para as probas de expresión oral acordaranse co profesorado coa debida antelación. 

Para as/os estudantes que non se presentaran antes, a proba terá cinco compoñentes (Use of English, Reading, Speaking, Listening, Writing) cun peso do 20% cada un. Para superar a materia, o alumnado debe acadar unha puntuación mínima de 5 puntos (de 10) para cada compoñente.

Aqueles/as alumnos/as que se presentaran na primeira edición de actas pero foran cualificados/as con Suspenso poderán facer unicamente os compoñentes nos que non acadaran un 5, conservándoselle as notas dos compoñentes aprobados (nesta convocatoria soamente). 

OUTROS COMENTARIOS

Durante a realización dos exames e probas prácticas non se permite a utilización de dicionarios, ordenadores ou calquera outro aparello electrónico, con ou sen conexión a internet.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de actividade suporá un cero nesa parte. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000