Guia docente 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
*As metodoloxías colaborativas (obradoiro e aprendizaxe colaborativa) serán substituídas por resolución de problemas de forma individual na medida do posible.
* Mantéñense o resto da metodoloxías, que se implementarán de forma similar mediante as ferramentas proporcionadas pola Universidade de Vigo (Campus Remoto, FAITIC, e-mail).

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Mantéñense o tipo de probas de avaliación e as porcentaxes, que se implementarán mediante as ferramentas proporcionadas pola Universidade de Vigo (Campus Remoto, Faitic, e-mail): supervisión visual da proba mediante Campus Remoto. As probas estarán dispoñibles vía FAITIC mediante formularios electrónicos/documentos descargables.


=== MODALIDADE MIXTA ===

Plan de continxencia sobre a modalidade mixta, na que unha parte do estudantado asistirá ás aulas de forma presencial e outra parte seguirá as clases dun modo síncrono (preferentemente) ou asíncrono: o profesorado manterá as metodoloxías, a atención personalizada e os sistemas de avaliación como se indica para a modalidade presencial, adaptando os grupos de estudantes e as quendas para cumprir coa normativa sanitaria que se estableza no seu momento.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000