Guia docente 2023_24
Facultade de Filoloxía e Tradución
Oferta de Materias Específicas de Departamentos para Alumnos ISEP, Erasmus e Visitantes
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  A2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  A3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  A4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  A5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
  A6 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  A7 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  A8 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  A9 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  A10 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
  A11 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  A12 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  A13 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  A14 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  A15 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.
  B2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar.
  B3 Capacidade do estudantado no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos e literarios.
  B4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas.
  B5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o título.
  B6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no grao.
  B7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.
  B8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico.
  B9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías.
  B10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas ao proceso comunicativo.
Sinale C Código Habilidades
  C1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa.
  C2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa.
  C3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.
  C4 Coñecemento básico da lingua latina e a súa cultura.
  C5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.
  C6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.
  C7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria.
  C8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística.
  C9 Coñecemento de retórica e estilística.
  C10 Coñecemento dos conceptos e métodos da literatura comparada.
  C11 Coñecemento da evolución histórica interna e externa do español.
  C12 Coñecemento da evolución histórica interna e externa do galego.
  C13 Coñecemento da situación sociolingüística da lingua galega/española.
  C14 Coñecemento teóricos e metodolóxicos para o ensino da lingua materna.
  C15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas.
  C16 Coñecemento da historia dos países da Península Ibérica.
  C17 Capacidade para elaborar textos orais e escritos de diferente tipo.
  C18 Capacidade para localizar, utilizar e aproveitar a información contida en bases de datos e outros instrumentos informáticos e Internet.
  C19 Capacidade para avaliar críticamente a bibliografía consultada e encadrala nunha perspectiva teórica.
  C20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes formatos.
  C21 Coñecemento teórico e práctico da fonética e da fonoloxía do galego, español e portugués.
  C22 Coñecemento da situación sociolingüística da lingua portuguesa.
  C23 Dominio de linguas estranxeiras
  C24 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
  C25 Dominio da lingua propia, escrita e oral
  C26 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
  C27 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
  C28 Utlización de ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación
  C29 Dominio de técnicas de tradución asistida/localización
  C30 Destreza para a procura de información/documentación
  C31 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
  C32 Capacidade de traballo en equipo
  C33 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
  C34 Posuír unha ampla cultura
  C35 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
  C36 Dominio de ferramentas informáticas
  C37 Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección específicas dos textos traducidos
  C38 Capacidade de deseñar, organizar o traballo e xerir e coordinar proxectos
  C39 Capacidade de tomar decisións
  C40 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
  C41 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
  C42 Facilidade para as relacións humanas
  C43 Rigor e seriedade no traballo
  C44 Destrezas de tradución
  C45 Uso de ferramentas de tradución asistida
  C46 Capacidade de aprendizaxe autónoma
  C47 Coñecementos de cultura xeral e civilización
  C48 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
  C49 Capacidade de razoamento crítico
  C50 Posuír unha gran competencia sociolingüística
  C51 Formación universitaria específica
  C52 Coñecemento de idiomas
  C53 Coñecementos de informática profesional e TAC
  C54 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
  C55 Dominio oral e escrito da lingua propia
  C56 Dominio de linguas estranxeiras
  C57 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
  C58 Dominio da lingua propia, escrita e oral
  C59 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
  C60 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
  C61 Utlización de ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación
  C62 Dominio de técnicas de tradución asistida/localización
  C63 Destreza para a procura de información/documentación
  C64 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
  C65 Capacidade de traballo en equipo
  C66 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
  C67 Posuír unha ampla cultura
  C68 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
  C69 Dominio de ferramentas informáticas
  C70 Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección específicas dos textos traducidos
  C71 Capacidade de deseñar, organizar o traballo e xerir e coordinar proxectos
  C72 Capacidade de tomar decisións
  C73 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
  C74 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
  C75 Facilidade para as relacións humanas
  C76 Rigor e seriedade no traballo
  C77 Destrezas de tradución
  C78 Uso de ferramentas de tradución asistida
  C79 Capacidade de aprendizaxe autónoma
  C80 Coñecementos de cultura xeral e civilización
  C81 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
  C82 Capacidade de razoamento crítico
  C83 Posuír unha gran competencia sociolingüística
  C84 Formación universitaria específica
  C85 Coñecemento de idiomas
  C86 Coñecementos de informática profesional e TAC
  C87 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
  C88 Dominio oral e escrito da lingua propia
Sinale D Código Competencias
  D1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
  D2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.
  D3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa, latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais)
  D4 Capacidade para adaptarse a novas situacións.
  D5 Capacidade de xerar novas ideas.
  D6 Capacidade de xestionar a información.
  D7 Apreciación da diversidade e a multiculturalidade.
  D8 Habilidade para traballar de forma autónoma.
  D9 Capacidade crítica e de autocrítica.
  D10 Capacidade de análise e síntese.
  D11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.
  D12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.
  D13 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
  D14 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
  D15 Capacidade de organización e planificación de proxectos
  D16 Resolución de problemas
  D17 Coñecementos de informática aplicada
  D18 Capacidade de xestión da información
  D19 Toma de decisións
  D20 Compromiso ético e deontolóxico
  D21 Razoamento crítico
  D22 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
  D23 Habilidades nas relacións interpersoais
  D24 Traballo en equipo
  D25 Traballo nun contexto internacional
  D26 Motivación pola calidade
  D27 Aprendizaxe autónoma
  D28 Adaptación a novas situacións
  D29 Comprensión doutras culturas e costumes
  D30 Creatividade
  D31 Iniciativa e espírito emprendedor
  D32 Lideranza
  D33 Sensibilidade co medio
  D34 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
  D35 Capacidade de traballo individual
  D36 Deseño e administración de proxectos
  D37 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
  D38 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
  D39 Capacidade de organización e planificación de proxectos
  D40 Resolución de problemas
  D41 Coñecementos de informática aplicada
  D42 Capacidade de xestión da información
  D43 Toma de decisións
  D44 Compromiso ético e deontolóxico
  D45 Razoamento crítico
  D46 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
  D47 Habilidades nas relacións interpersoais
  D48 Traballo en equipo
  D49 Traballo nun contexto internacional
  D50 Motivación pola calidade
  D51 Aprendizaxe autónoma
  D52 Adaptación a novas situacións
  D53 Comprensión doutras culturas e costumes
  D54 Creatividade
  D55 Iniciativa e espírito emprendedor
  D56 Lideranza
  D57 Sensibilidade co medio
  D58 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
  D59 Capacidade de traballo individual
  D60 Deseño e administración de proxectos
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000