Guia docente 2021_22
Centro Universitario da Defensa da Escola Naval Militar de Marín
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Capacidade para a redacción, sinatura e desenvolvemento de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial, na especialidade de Mecánica, que teñan por obxecto, dacordo cos coñecementos adquiridos segundo o establecido no apartado 5 de esta orde, a construción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaxe ou explotación de: estruturas, equipos mecánicos, instalacións enerxéticas, instalacións eléctricas e electrónicas, instalacións e plantas industriais, e procesos de fabricación e automatización.
  CG2 Capacidade para a dirección das actividades obxecto dos proxectos de enxeñaría descritos na competencia CG1.
  CG3 Coñecemento en materias básicas e tecnolóxicas que os capacite para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, e os dote de versatilidade para adaptarse a novas situacións.
  CG4 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da Enxeñaría Industrial na especialidade de Mecánica.
  CG5 Coñecementos para a realización de medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos, informes, planes de labores e outros traballos análogos.
  CG6 Capacidade para o manexo de especificacións, regulamentos e normas de obrigado cumprimento.
  CG7 Capacidade para analizar e valorar o impacto social e ambiental das solucións técnicas.
  CG8 Capacidade para aplicar os principios e métodos da calidade.
  CG9 Capacidade de organización e planificación no ámbito da empresa, e outras institucións e organizacións.
  CG10 Capacidade para traballar nun medio multilingüe e multidisciplinar.
  CG11 Coñecemento, comprensión e capacidade para aplicar a lexislación necesaria no exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico Industrial.
  CG12 Exercicio orixinal a realizar individualmente e presentar e defender ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto no ámbito das tecnoloxías específicas da Enxeñería Industrial no campo da especialidade Mecánica de natureza profesional no que se sinteticen e integren as competencias adquiridas nos ensinos.
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan presentarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
  CE2 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo, así como a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
  CE3 Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría.
  CE4 Capacidade para comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica, e as súas aplicacións na enxeñaría.
  CE5 Capacidade para a visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva, como mediante as aplicacións de deseño asistido por ordenador.
  CE6 Coñecemento adecuado do concepto de empresa e marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
  CE7 Coñecementos de termodinámica aplicada e transmisión de calor. Principios básicos e a súa aplicación á resolución de problemas de enxeñaría.
  CE8 Coñecementos dos principios básicos da mecánica de fluídos e a súa aplicación á resolución de problemas no campo da enxeñaría. Cálculo de tubaxes, canais e sistemas de fluídos.
  CE9 Coñecementos dos fundamentos de ciencia, tecnoloxía e química de materiais. Comprender a relación entre a microestrutura, a síntese, o procesado e as propiedades dos materiais.
  CE10 Coñecemento e utilización dos principios de teoría de circuítos e máquinas eléctricas.
  CE11 Coñecementos dos fundamentos da electrónica.
  CE12 Coñecementos sobre os fundamentos de automatismos e métodos de control.
  CE13 Coñecemento dos principios de teoría de máquinas e mecanismos.
  CE14 Coñecemento e utilización dos principios da resistencia de materiais.
  CE15 Coñecementos básicos dos sistemas de produción e fabricación.
  CE16 Coñecementos básicos e aplicación de tecnoloxías ambientais e sustentabilidade.
  CE17 Coñecementos aplicados de organización de empresas.
  CE18 Coñecementos e capacidades para organizar e xestionar proxectos. Coñecer a estrutura organizativa e as funcións dunha oficina de proxectos.
  CE19 Coñecementos e capacidades para aplicar as técnicas de enxeñaría gráfica.
  CE20 Coñecementos e capacidades para o cálculo, deseño e ensaio de máquinas.
  CE21 Coñecementos aplicados de enxeñaría térmica.
  CE22 Coñecementos e capacidades para aplicar os fundamentos da elasticidade e resistencia de materiais ao comportamento de sólidos reais.
  CE23 Coñecementos e capacidade para o cálculo e deseño de estruturas e construcións industriais.
  CE24 Coñecemento aplicado dos fundamentos dos sistemas e máquinas fluidomecánicas.
  CE25 Coñecementos e capacidades para a aplicación da enxeñaría de materiais.
  CE26 Coñecemento aplicado de sistemas e procesos de fabricación, metroloxía e control da calidade.
  CE27 Adquirir a capacidade para comprender os mecanismos de propagación das ondas electromagnéticas e a correspondente organización do espazo radioeléctrico.
  CE28 Coñecer o mecanismo de funcionamento das antenas e os seus diferentes tipos.
  CE29 Adquirir a capacidade para a selección de equipos, medios e sistemas de transmisión.
  CE30 Coñecer os principios que rexen o funcionamento dos sistemas de comunicacións e sensores navais.
  CE31 Adquirir a capacidade para comprender os conceptos de arquitectura de rede, protocolos e interfaces de comunicacións.
  CE32 Adquirir a capacidade de diferenciar os conceptos de redes de acceso e transporte, redes de conmutación de circuítos e de paquetes, así como coñecemento dos métodos de interconexión de redes e encamiñamento.
  CE33 Coñecer e utilizar correctamente os sistemas de información.
  CE34 Potenciar mediante a expresión oral e escrita en castelán e inglés a capacidade de comunicación para facilitar a transmisión e comprensión de ordes, ideas e conceptos.
  CE35 Coñecemento aplicado dos sistemas de enerxía e propulsión naval.
  CE36 Coñecemento dos equipos e sistemas auxiliares navais.
  CE37 Coñecemento aplicado dos sistemas eléctricos navais.
  CE38 Coñecer a nomenclatura, os principios elementais dos procedementos da construción e explotación dos buques, os fundamentos básicos da flotabilidade e estabilidade, os materiais para a súa construción e a estrutura.
  CE39 Adquirir a capacidade de efectuar cálculos de flotabilidade e estabilidade.
  CE40 Aplicar os principios de control de avarías para reducir os riscos do persoal e material, e para toma a de decisións ante emerxencias a bordo.
  CE41 Desenvolver os coñecementos da dinámica vehicular
  CE42 Acadar o nivel de coñecementos topográficos necesarios para trazar e seguir rutas sobre terreo descoñecido.
  CE43 Acadar coñecementos de topografía e as suás aplicacións á representación do terreo e ás obras.
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Análise e síntese.
  CT2 Resolución de problemas.
  CT3 Comunicación oral e escrita de coñecementos.
  CT4 Comunicación oral e escrita de coñecementos en lingua estranxeira.
  CT5 Xestión da información.
  CT6 Aplicación da informática no ámbito de estudo.
  CT7 Capacidade para organizar e planificar.
  CT8 Toma de decisións.
  CT9 Aplicar coñecementos.
  CT10 Aprendizaxe e traballo autónomos.
  CT11 Capacidad para comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de acadar unha sociedade máis xusta e igualitaria.
  CT12 Habilidades de investigación.
  CT13 Capacidade para comunicarse oralmente e por escrito en lingua galega.
  CT14 Creatividade.
  CT15 Obxectivación, identificación e organización.
  CT16 Razoamento crítico.
  CT17 Traballo en equipo.
  CT18 Traballo nun contexto internacional.
  CT19 Sostenibilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos.
  CT20 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000