Guia docente 2023_24
Facultade de Dirección e Xestión Pública
Grao en Dirección e Xestión Pública (Presencial)
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Que o alumnado demostre posuir e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adoita encontrarse a un nivel que, se bien se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
  A2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que soen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
  A3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
  A4 Que o alumnado poida transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
  A5 Que o alumnado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Analizar, sintetizar, resolver problemas e tomar decisións xestionando a información e o tempo
  B2 Organizar e planificar a actividade profesional de maneira óptima
  B3 Traballar en equipo e en contornas multidisciplinares
  B4 Comprometerse eticamente e ter vocación de servizo público
  B5 Razonar criticamente
  B6 Aplicar o coñecemento relacionado coa dirección e xestión pública na práctica
  B7 Liderar e delegar responsabilidades no manexo de grupos de traballo
  B8 Ter iniciativa e espíritu emprendedor
  B9 Xenerar novas ideas relacionadas coa dirección e xestión pública
  B10 Deseñar e xestionar proxectos
Sinale C Código Habilidades
  C1 Identificar as principais teorías e enfoques da Ciencia Política, da Administración e Xestión Pública
  C2 Recoñecer a estrutura e o funcionamento dos sistemas políticos e das institucións políticas
  C3 Identificar os fundamentos da política comparada nun contexto de globalización
  C4 Analizar o comportamento dos actores e procesos políticos e sociais e aplicar as técnicas de comunicación política
  C5 Describir a estrutura, a organización e o funcionamento das Administracións Públicas multinivel, analizando a súa relación coa cidadanía
  C6 Aplicar os coñecementos relacionados coa planificación e a xestión administrativa para unha óptima gobernanza
  C7 Deseñar e implementar ferramentas de xestión dos recursos humanos nas organizacións
  C8 Identificar, interpretar, planificar e xestionar os recursos económico-financeiros das Administracións Públicas
  C9 Identificar e aplicar o marco normativo da actividade que realizan as Administracións Públicas
  C10 Valorar o entorno económico e a dimensión económica do sector público
  C11 Planificar, implantar, avaliar e analizar políticas públicas
  C12 Analizar a política internacional e/ou a estrutura e o funcionamento da Unión Europea
  C13 Aplicar os métodos e as técnicas de investigación e política social e operar con métodos de investigación cuantitativos e cualitativos
  C14 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) aplicables á xestión pública
  C15 Identificar as consecuencias que a toma de decisións e os actos dos servidores públicos teñen sobre as persoas e a sociedade. Particularmente, na solución de problemas éticos e moráis, dentro da área da xestión e administración pública.
  C16 Desenvolver habilidades para a resolución de problemas institucionais complexos
Sinale D Código Competencias
  D1 Identificar o significado e aplicar a perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de acadar unha sociedade máis xusta e igualitaria
  D2 Comunicarse de forma oral e escrita tanto nas linguas oficiales (castelán e galego) como nunha lingua extranxeira
  D3 Sensibilizarse con temas medioambientais
  D4 Dominar as TIC relationadas coa titulación no ámbito académico e profesional
  D5 Integrar a aprendizaxe autónoma
  D6 Adaptarse a novas situacións
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000