Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Máster Universitario en Dirección Pública e Liderado Institucional
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance do coñecemento no eido da xestión pública a través dunha investigación orixinal.
  B2 Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos con información limitada.
  B3 Capacidade de realizar reflexións e análises críticas sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  B4 Habilidade para recuperar e analizar información de diversas fontes.
  B5 Habilidade de aplicar coñecementos adquiridos nun traballo concreto ou nun proceso de investigación.
  B6 Habilidade para deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos innovadores no eido da xestión pública e das ciencias sociais en xeral.
  B7 Capacidade para xerar novas ideas (creatividade) que permita o avance do coñecemento da xestión pública.
  B8 Capacidade para resolver problemas en contornas novas ou pouco coñecidas relacionados coa xestión pública.
Sinale C Código Habilidades
  C1 Coñecer e aplicar a metodoloxía e deseño de investigación empírica nas ciencias sociais así como as súas principais técnicas cualitativas e cuantitativas.
  C2 Entender os fundamentos da xestión de información e documentación para o desenvolvemento, elaboración e defensa dunha investigación no eido das ciencias sociais tanto en castelán coma en inglés.
  C3 Coñecer as principais teorías políticas contemporáneas de xeito exhaustivo.
  C4 Coñecer os problemas asociados á práctica política nas democracias actuais.
  C5 Coñecer o estado actual dos estudos en Ciencia política e da administración.
  C6 Coñecer os efectos da globalización na política e sociedade.
  C7 Coñecer os principais paradigmas e enfoques teóricos tanto clásicos como actuais sobre dirección e xestión pública baixo unha perspectiva interdisciplinar de xeito sistemático e profundo.
  C8 Coñecer as teorías actuais sobre liderado, fundamentalmente público.
  C9 Proporcionar, no curso dunha investigación, unha perspectiva teórica novidosa para entender e explicar un fenómeno do edio da dirección e xestión pública.
  C10 Coñecer os compoñentes e lóxica interna de cada unha das fases das políticas públicas de xeito exhaustivo.
  C11 Xestionar e dirixir equipos de persoas seguindo os instrumentos proporcionados pola literatura especializada.
  C12 Coñecer as fontes teóricas e estratexias de negociación como medio para acadar acordos.
  C13 Deseñar, desenvolver e avaliar proxectos de goberno e administración electrónica.
  C14 Coñecer o papel fundamental que desempeñan as persoas dentro dunha organización como suxeitos de coñecemento para acadar a excelencia.
  C15 Coñecer o valor xerado polas organizacións públicas a través da súa estrutura e procesos de financiamento e orzamentación.
Sinale D Código Competencias
  D1 Capacidade de argumentar e defender ideas en base a criterios científicos.
  D2 Capacidade de crítica e auto-crítica.
  D3 Capacidade de traballo en equipo interdisciplinar.
  D4 Capacidade para comunicarse con expertos do mesmo eido e doutros eidos afíns así como con públicos non especializados.
  D5 Habilidade de aprendizaxe autodirixida e traballo autónomo no eido das ciencias sociais.
  D6 Compromiso pola calidade, o rigor, a responsabilidade e a honestidade no desenvolvemento do traballo así como nos seus resultados.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000