Guia docente 2022_23
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Máster Universitario en Dirección Pública e Liderado Institucional
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance do coñecemento no eido da xestión pública a través dunha investigación orixinal.
  CG2 Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos con información limitada.
  CG3 Capacidade de realizar reflexións e análises críticas sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CG4 Habilidade para recuperar e analizar información de diversas fontes.
  CG5 Habilidade de aplicar coñecementos adquiridos nun traballo concreto ou nun proceso de investigación.
  CG6 Habilidade para deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos innovadores no eido da xestión pública e das ciencias sociais en xeral.
  CG7 Capacidade para xerar novas ideas (creatividade) que permita o avance do coñecemento da xestión pública.
  CG8 Capacidade para resolver problemas en contornas novas ou pouco coñecidas relacionados coa xestión pública.
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Coñecer e aplicar a metodoloxía e deseño de investigación empírica nas ciencias sociais así como as súas principais técnicas cualitativas e cuantitativas.
  CE2 Entender os fundamentos da xestión de información e documentación para o desenvolvemento, elaboración e defensa dunha investigación no eido das ciencias sociais tanto en castelán coma en inglés.
  CE3 Coñecer as principais teorías políticas contemporáneas de xeito exhaustivo.
  CE4 Coñecer os problemas asociados á práctica política nas democracias actuais.
  CE5 Coñecer o estado actual dos estudos en Ciencia política e da administración.
  CE6 Coñecer os efectos da globalización na política e sociedade.
  CE7 Coñecer os principais paradigmas e enfoques teóricos tanto clásicos como actuais sobre dirección e xestión pública baixo unha perspectiva interdisciplinar de xeito sistemático e profundo.
  CE8 Coñecer as teorías actuais sobre liderado, fundamentalmente público.
  CE9 Proporcionar, no curso dunha investigación, unha perspectiva teórica novidosa para entender e explicar un fenómeno do edio da dirección e xestión pública.
  CE10 Coñecer os compoñentes e lóxica interna de cada unha das fases das políticas públicas de xeito exhaustivo.
  CE11 Xestionar e dirixir equipos de persoas seguindo os instrumentos proporcionados pola literatura especializada.
  CE12 Coñecer as fontes teóricas e estratexias de negociación como medio para acadar acordos.
  CE13 Deseñar, desenvolver e avaliar proxectos de goberno e administración electrónica.
  CE14 Coñecer o papel fundamental que desempeñan as persoas dentro dunha organización como suxeitos de coñecemento para acadar a excelencia.
  CE15 Coñecer o valor xerado polas organizacións públicas a través da súa estrutura e procesos de financiamento e orzamentación.
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Capacidade de argumentar e defender ideas en base a criterios científicos.
  CT2 Capacidade de crítica e auto-crítica.
  CT3 Capacidade de traballo en equipo interdisciplinar.
  CT4 Capacidade para comunicarse con expertos do mesmo eido e doutros eidos afíns así como con públicos non especializados.
  CT5 Habilidade de aprendizaxe autodirixida e traballo autónomo no eido das ciencias sociais.
  CT6 Compromiso pola calidade, o rigor, a responsabilidade e a honestidade no desenvolvemento do traballo así como nos seus resultados.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000