Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Máster Universitario en Dirección Pública e Liderado Institucional
 Materias
  Traballo de Fin de Máster
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. CB1
Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. CB2
Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. CB3
Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. CB4
Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida *autodirigido ou autónomo. CB5
Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance do coñecemento no campo da xestión pública a través dunha investigación orixinal. CG1
Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos con información limitada. CG2
Capacidade de realizar reflexións e análises críticas sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. CG3
Habilidade para recuperar e analizar información de diversas fontes CG4
Habilidade de aplicar coñecementos adquiridos nun traballo concreto ou nun proceso de investigación. CG5
Habilidade para deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos innovadores no ámbito da xestión pública e das ciencias sociais en xeral. CG6
Capacidade para xerar novas ideas (creatividade) que permita o avance do coñecemento da xestión pública. CG7
Capacidade para resolver problemas en contornas novas ou pouco coñecidos relacionados coa xestión pública. CG8
Coñecer e aplicar a metodoloxía e deseño de investigación empírica nas ciencias sociais así como as súas principais técnicas cualitativas e cuantitativas. CE1
Entender os fundamentos da xestión de información e documentación para o desenvolvemento, elaboración e defensa dunha investigación no ámbito das ciencias sociais tanto en castelán como en inglés. CE2
Coñecer as principais teorías políticas contemporáneas de forma exhaustiva. CE3
Coñecer os problemas asociados á práctica política nas democracias actuais. CE4
Coñecer o estado actual dos estudos en Ciencia política e da administración. CE5
Coñecer os efectos da globalización na política e sociedade. CE6
Coñecer as principais paradigmas e enfoques teóricos tanto clásicos como actuais sobre dirección e xestión pública baixo unha perspectiva interdisciplinar de forma sistemática e profunda. CE7
Coñecer as teorías actuais sobre liderado, fundamentalmente público. CE8
Proporcionar, no curso dunha investigación, unha perspectiva teórica nova para entender e explicar un fenómeno do ámbito da dirección e xestión pública. CE9
Coñecer os compoñentes e lóxica interna de cada unha das fases das políticas públicas de forma exhaustiva. CE10
Xestionar e dirixir equipos de persoas seguindo os instrumentos proporcionados pola literatura especializada. CE11
Coñecer as fontes teóricas e estratexias de negociación como medio para alcanzar acordos. CE12
Deseñar, desenvolver e avaliar proxectos de goberno e administración electrónica. CE13
Coñecer o papel fundamental que desempeñan as persoas dentro dunha organización como suxeitos de coñecemento para alcanzar a súa excelencia. CE14
Coñecer o valor xerado polas organizacións públicas a través da súa estrutura e procesos de financiamento e *presupuestación CE15
Capacidade de argumentar e defender ideas en base a criterios científicos. CT1
Capacidade de crítica e auto-crítica. CT2
Capacidade de traballo en equipo interdisciplinar. CT3
Capacidade para comunicarse con expertos do mesmo campo e doutros campos afíns, así como con públicos non especializados. CT4
Habilidade de aprendizaxe *autodirigido e traballo autónomo no campo das ciencias sociais. CT5
Compromiso pola calidade, o rigor, a responsabilidade e a honestidade no desenvolvemento do traballo así como nos seus resultados. CT6
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000