Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidade
 Materias
  Creación de Identidade Corporativa Gráfica e Ilustración
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Mantéñense as seguintes metodoloxías docentes: seminarios, taller (con certas adaptacións adecuadas a un formato virtual)

* Metodoloxías docentes que se modifican: o debate adaptarase a unha análise escrita sobre as propostas relacionadas co contido da materia

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías): utilización do sistema de "despachos" do Campus Remoto da Universidade de Vigo e utilización do correo electrónico

* Non se realizarán modificacións dos contidos a impartir

* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Entregarase documentación e bibliografía adicional con cada tema en función das necesidades.

Indicacións e exemplos online de manuais de identidade corporativa gráfica:
- https://sirope.é/manual-de-marca-inspirar-2/
- https://publicidadpixel.com/manual-de-identidade-corporativa/
- https://esferacreativa.com/que-é-un-manual-de-identidade-corporativa/

* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non se realizan modificacións no sistema de avaliación, salvo a adaptación do debate a outro tipo de participación do alumnado e entrega por escrito da análise e reflexión
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000